Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je pripravilo in objavilo Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2017. Iz poročila razberemo, da je obseg sredstev za uradno razvojno pomoč Slovenije je v letu 2017 znašal 67,23 milijona evrov, kar predstavlja 0,16 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND).

5,12 milionov evrov ali dve tretjini predstavlja večstranska razvojna pomoč, predvsem preko Evropske unije, sistema Organizacije združenih narodov in Skupine Svetovne banke, 22,11 milijonovevrov ali eno tretjino pa predstavlja dvostranska razvojna pomoč.

V dvostranski razvojni pomoči 16,99 milijonov evrov ali 77 odstotkov predstavlja razvojna pomoč v ožjem pomenu, 2,19 milijona evrov ali 10 odstotkov predstavlja humanitarna in postkonfliktna pomoč, 2,93 milijona evrov ali 13 odstotkov pa administrativni stroški.
V okviru dvostranske razvojne pomoči največji delež predstavljajo oprostitve šolnin. Skupaj s štipendijami so v letu 2017 predstavljale 39 odstotkov dvostranske razvojne pomoči. V primerjavi z letom 2016 so se povečale za 46 odstotkov. Znatno so se povečali tudi namenski prispevki mednarodnim organizacijam, predvsem na račun višjega prispevka v Instrument EU za begunce v Turčiji. Pomemben delež razvojne pomoči (16 odstotkov) predstavlja tudi pomoč projektne narave, administrativni stroški pa predstavljajo 13 odstotkov dvostranske pomoči.
Največji delež razpoložljive dvostranske pomoči Slovenija tradicionalno namenja regiji Zahodnega Balkana, v letu 2017 pa posamično največ Bosni in Hercegovini.
Največji delež dvostranske razvojne pomoči v ožjem pomenu gre za družbene storitve, v povezavi z znatnim deležem oprostitev šolnin in štipendij v dvostranski razvojni pomoči predvsem za področje izobraževanja. Pomemben delež gre tudi za omogočanje dostopa do pitne vode in za civilno – vojaško sodelovanje.
Obseg humanitarne in postkonfliktne pomoči je v letu 2017 znašal 2.188.597 evrov. Največji delež humanitarne pomoči je bil namenjen zmanjševanju lakote in se je financiral v celoti preko namenskih prispevkov mednarodnim organizacijam.
Obseg sredstev za uradno razvojno pomoč Slovenije v letu 2017 se je glede na leto 2016 zmanjšal za 9 odstotkov. Zmanjšanje je predvsem posledica manjšega obsega tistih stroškov za oskrbo beguncev in migrantov v Sloveniji, ki se jih šteje v uradno razvojno pomoč, pa tudi manjšega obsega projektov dvostranskega razvojnega sodelovanja in administrativnih stroškov. Glede na leto prej pa se je nekoliko povečal obseg humanitarne in postkonfliktne pomoči, in sicer za 8 odstotkov.
Translate »