Na pobudo platforme SLOGA smo se nevladne organizacije srečale z ekipo Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč pod vodstvom dr. Melite Gabrič, ki bo pripravila Strategijo MRS in HP kot izvedbenega dokumenta nove Resolucije o MRS in HP, sprejetem v Državnem zboru. Srečanje je rezultiralo v odprti razpravi o dejavnostih, ki bodo vsaj srednjeročno okrepile področje MRS in HP ter delovanje NVO.
V sredo, 27. septembra 2017 smo se predstavniki NVO v prostorih Sejalnice platforme SLOGA srečali in pogovorili o naših pričakovanjih in potrebah za krepitev področja. Govorili smo o ukrepih za krepitev NVRO, o projektnem in programskem sodelovanju, o pristopih k izvajanju MRS, globalnem učenje, nujni humanitarni pomoči, vlogi zasebnega sektorja, skladnosti politik za trajnostni razvoj. Dogovorili smo se, da bomo za vsakega od teh sklopov v prihodnjih tednih oblikovali gradiva s stališči, ki jih bomo uskladili na ravni platforme in jih posredovali pripravljavcu strategije.

Popoldan so se nam pridružili predstavniki MZZ, s katerimi se je razvila zelo konkretna, odprta in v prihodnost usmerjena razprava. Dr. Melita Gabrič nam je predstavila okvirni proces priprave Strategije MRS in HP z možnostmi vključevanja NVO. Najverjetneje bodo organizirana tematska srečanja, za kar pa bilo dobro imeti vsebinske usmeritve pred njimi. Po resoluciji, ki je odprte narave, bo strategija vsebovala čim bolj konkretni indikatorji, določiti bo potrebno dobre kriterije glede razvojnega sodelovanja na geografskih območij in po vsebinskih področjih. Ti kriteriji bodo morali vsebovati potrebe in interese, upoštevati absorpcijske zmogljivosti, prisotnost DKP, notranje zmogljivosti držav partneric, prisotnost drugih organizacij in donatorjev in podobno. Iskalo se bo sinergije in upoštevalo izkušnje ter varnost in stabilnost države. Velik izziv bodo ranljive države. Načrt je, da bo osnutek strategije pripravljen do konca leta, oz. do sredine decembra.

Nevladne organizacije smo zastavile vrsto konkretnih vprašanj – o indikatorjih, o razmerju med strategijo in operativnim programom, na kakšen način bodo ugotovljene potrebe, zagotavljanje kontinuitete programov, o pogostosti evalvacij in obveza evalvacije za vse izvajalce MRS, o načinih financiranja, ali bi bilo smotrno v strategijo zapisati npr. da bi za izobraževanje in ozaveščanje namenili vsaj 3% vseh sredstev za uradno razvojno pomoč, in podobno. Glede zasebnega sektorja je bila omenjena priprava nacionalnega akcijskega načrta za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu.

O vseh teh vprašanjih bomo nevladne organizacija oblikovali svoje predloge, s katerimi se bomo udeležili tematskih srečanj s pripravljavci strategije.

Translate »