Evropska unija in njene države članice so 7. junija podpisale strateški načrt, ki opredeljuje prihodnjo evropsko razvojno politiko. Novo Evropsko soglasje o razvoju predstavlja novo skupno vizijo in akcijski načrt za izkoreninjenje revščine ter doseganje trajnostnega razvoja.

Gre za strateški načrt, ki opredeljuje prihodnjo evropsko razvojno politiko, novo skupno vizijo in akcijski načrt za izkoreninjenje revščine ter doseganje trajnostnega razvoja. Prvič v celoti velja za vse institucije Evropske unije in vse države članice, ki so se zavezale k tesnejšemu sodelovanju.

Novo soglasje izrecno potrjuje, da izkoreninjenje revščine ostaja prednostni cilj evropske razvojne politike. Vključuje tudi gospodarske, družbene in okoljske razsežnosti trajnostnega razvoja. Na ta način evropske razvojne ukrepe usklajuje z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki zagotavlja tudi medsektorsko razsežnost globalne strategije EU.

Evropski voditelji so sprejeli zaveze na treh področjih:

  1. Priznali so močno medsebojno povezanost različnih elementov takšnega ukrepa. Ta namreč vključuje razvoj, mir in varnost, humanitarno pomoč, migracije, okolje in podnebje ter medsektorske elemente, kot so: mladi, enakost spolov, mobilnost in migracije, trajnostna energija in podnebne spremembe, naložbe in trgovina, dobro upravljanje, demokracija, pravna država in človekove pravice, inovativno sodelovanje z naprednejšimi državami v razvoju, mobilizacija in uporaba domačih virov.
  2. Novo soglasje poleg tega celostno pristopa k načinom izvajanja, saj tradicionalne razvojne pomoči združuje z drugimi viri ter z zanesljivimi politikami in izboljšanim pristopom do usklajenosti politik, pri čemer opozarja, da je na razvojno sodelovanje EU vedno treba gledati v kontekstu lastnih prizadevanj evropskih partnerskih držav. Soglasje zagotavlja temelj, na podlagi katerega se EU in njene države članice lahko vključijo v bolj inovativne oblike razvojnega financiranja, privabijo naložbe iz zasebnega sektorja in mobilizirajo dodatne domače vire za razvoj.
  3. EU in njene države članice bodo oblikovale bolj prilagojena partnerstva s širšo paleto deležnikov, vključno s civilno družbo, in s partnerskimi državami na vseh stopnjah razvoja. Izvajanje na terenu bodo izboljšale z boljšim sodelovanjem in upoštevanjem posameznih konkurenčnih prednosti

Evropa je vodilna na svetu pri trajnostnem razvoju in Agendi 2030 zaradi svojih zunanjih in drugih politik.

Podrobneje

Translate »