Statistični urad RS je predstavil nabor kazalnikov za Slovenijo, ki izhajajo iz nabora kazalnikov, ki jih je za spremljanje napredka pri doseganju ciljev na ravni EU pripravil Eurostat. Agenda 2030 in 17 ciljev trajnostnega razvoja dajejo svetovnim prizadevanjem za doseganje trajnostnega razvoja nov zagon. 

Na Vrhu Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju je bila septembra 2015 sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj. Ta uravnoteženo povezuje tri razsežnosti trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta s 17 cilji trajnostnega razvoja (»Sustainable Development Goals – SDGs«). Agenda 2030 je univerzalna, njene cilje, ki jih bo treba uresničiti do leta 2030, bodo uresničevale vse države sveta. Splošni in konkretni cilji naj bi spodbujali ukrepe na področjih, ki so za človeštvo in naš planet odločilnega pomena. Ta področja so: ljudje, planet, blaginja, mir in partnerstvo.

Na svetovni, regionalnih in nacionalnih ravneh se sprejemajo nabori kazalnikov, s katerimi se bo spremljal in meril napredek v doseganju teh ciljev. V nadaljevanju navajamo dosežene vrednosti izbranih kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja za Slovenijo. Ti izhajajo iz nabora kazalnikov, ki jih je za spremljanje in merjenje napredka pri doseganju ciljev na ravni Evropske unije pripravil Eurostat. Več podatkov boste našli na novi podstrani spletne strani SURS, posvečeni kazalnikom ciljev trajnostnega razvoja.

LJUDJE – Odpraviti vse oblike revščine in lakote ter zagotoviti dostojanstvo in enakopravnost

 • Stopnja tveganja revščine je bila v 2016 pri nas 13,9-odstotna. To pomeni, da je živelo z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, približno 280.000 oseb.
 • Prekomerno prehranjenih je bilo v 2014 36,4 %, debelih pa 18,6 % odraslih prebivalcev.
 • Svoje splošno zdravstveno stanje je v 2016 ocenilo kot dobro ali zelo dobro 64 % oseb, kot srednje dobro 26 %, kot slabo ali zelo slabo pa 10 % oseb.
 • Terciarno izobrazbo je v 2016 v starostni skupini 30–34 let imelo 44,2 % prebivalcev.
 • Delež žensk med poslanci v državnem zboru je v prvem četrtletju 2017 znašal 26,9 %.


PLANET – Obvarovati naravne vire in podnebje našega planeta za prihodnje generacije

 • Na komunalne čistilne naprave z vsaj sekundarno stopnjo čiščenja je bilo v 2015 priključenih 57,6 % prebivalcev.
 • Stopnja recikliranja odpadkov brez mineralnih odpadkov je v 2016 znašala 79,8 %, stopnja odlaganja pa 4,4 % od vseh v postopke ravnanja z odpadki vključenih odpadkov.
 • Emisije toplogrednih plinov je Slovenija v obdobju 1986–2015 zmanjšala za 17,4 %.
 • Od kopališč v celinskih kopalnih vodah je bilo v 2016 takih z odlično kakovostjo kopalne vode 53,8 %, kakovost morskih kopalnih voda pa je bila odlična v vseh kopališčih (100 %).
 • Delež gozda v skupni površini države je v letu 2016 znašal 58,3 %.


BLAGINJA – Zagotoviti uspešna in izpolnjujoča življenja v sožitju z naravo

 • Delež obnovljivih virov v bruto končni porabi energije je v 2016 znašal 21,3 %.
 • Delovno aktivnih med prebivalci, starimi 20–64 let, je bilo v 2016 70,1 %.
 • Bruto domači izdatki za raziskave in razvoj so v 2015 predstavljali 2,2 % bruto domačega proizvoda Slovenije.
 • Bruto domači proizvod na prebivalca je bil Sloveniji v 2016 od povprečja v EU-28 nižji za 17 %.
 • Povprečna koncentracija trdnih delcev PM10 na kubični meter, ki ji je bilo v 2014 v povprečju izpostavljeno mestno prebivalstvo Sloveniji, je znašala 22,5 µg/m3.


MIR – Spodbujati miroljubne, pravične in vključujoče družbe

 • Težave s kriminalom, z nasiljem ali z vandalizmom v bivalnem okolišu je v 2016 imelo 9 % prebivalstva.


PARTNERSTVO – Izvajati program na podlagi trdnega globalnega partnerstva

 • Za uradno razvojno pomoč je Slovenija v 2016 namenila 0,19 % svojega bruto nacionalnega dohodka.

Več podatkov boste našli na posebni podstrani spletne strani SURS, namenjeni kazalnikom in ciljem trajnostnega razvoja.

Translate »