Mirovni inštitut sporoča, je bil objavljen Indeks politik integracije migrantov in migrantk MIPEX.  Indeks označuje pristop Slovenije k vključevanju migrantk in migrantov kot »enakost zgolj na papirju«. Kot v večini držav Srednje in Vzhodne Evrope, tudi v Sloveniji priseljenci uživajo osnovne pravice in dolgoročno varnost, vendar nimajo enakih možnosti. Integracijska politika je podobna politikam povprečne evropske države. Slovenija ima v primerjavi z drugimi državami v regiji podobne politike kot Avstrija in Madžarska, in je le malce bolj vključujoča kot sosednja Hrvaška.

Peta izdaja Indeksa, ki jo vodita vodita Skupina za migracijsko politiko Migration Policy Group (MPG) in Barcelonski center za mednarodne zadeve (CIDOB), zajema obdobje 2014–2019. Indeks za leto 2020 meri politike za vključevanje priseljencev v 52 državah na petih celinah: Evropi, Aziji, Severni in Južni Ameriki ter Oceaniji. Predstavlja celovito orodje, katerega podatki in informacije se lahko uporabljajo za oblikovanje politik, predlogov za spremembe in projektov za doseganje enakosti.

Povprečna MIPEX država dosega oceno 50, podobno dosega Slovenija in sicer indeks 48/100. Vendar se glavne ovire zaradi neugodnih politik pojavljajo na skoraj vseh področjih integracije, razen na področju združevanja družine, stalnega prebivališča in nediskriminacije, kjer je opaziti določen napredek.

Več.

Translate »