Slovenska karitas v partnerskem sodelovanju s Caritas Rwanda in slovensko misijonarko v Ruandi, s. Vesno Hiti, začenja z izvedbo razvojnega projekta »Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v Ruandi«. V sklopu projekta bo 600 revnih družin vključenih v aktivnosti izboljšanja metod kmetovanja ter usposabljanja za zagon dejavnosti, ki prinašajo dohodek. Mnoge med njimi bodo prejele tudi učinkovite kuhalnike, luči na sončno energijo, vključene pa bodo tudi v izgradnjo teras, pogozdovanje in možnost za namakanje pridelovalnih površin. 

Projekt, ki se bo izvajal v obdobju od 2018 do 2020, (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije v skupni vrednosti 200.000 evrov. Podprlo ga bo tudi slovensko podjetje Damahaus Prestige d.o.o. z materialnim (in-kind) prispevkom v vrednosti 17.000 evrov, Slovenska karitas pa bo prispevala 21.400 evrov iz sredstev zbranih v akciji Za srce Afrike.

Opis problematike v Ruandi

Ruanda je najgosteje naseljena država v Afriki. Z manj kot 1,25$/dan živi 63 % prebivalstva. Preživetje večine je odvisno od tega, kar pridelajo na majhnem kosu zemlje, katere rodovitnost se s tradicionalnim načinom obdelave slabša. Ob sušah primanjkuje dostopnejših vodnih virov za namakanje, po drugi strani pa erozija letno odplakne 10.000 ton nezaščitene zemlje, kar dodatno prizadene revne. Možnosti za dohodek iz druge dejavnosti so redke, posebej za ženske. Problem podeželja v Ruandi je tudi slab dostop do električne energije, ki jo ima le 4 % prebivalstva in prekomerno krčenje gozdov zaradi neučinkovite rabe lesa, kajti več kot 60 % prebivalstva še kuha na odprtem ognju. Ob vsem tem se povečuje revščina in lakota ter slabša zdravje prebivalstva, posebno žensk in otrok.

Cilji in aktivnosti projekta

S projektom želimo 600 najranljivejšim družinam iz 12 lokalnih skupnostih na hribovitem podeželju v občinah Mutuntu in Gashari v zahodni Ruandi izboljšati dostop in omogočiti učinkovitejšo rabo naravnih virov ter jim s tem zagotoviti boljše možnosti za preživetje in dostojnejše življenje. Poleg tega bo projekt prispeval k varovanju okolja v Ruandi.

V okviru projekta bodo potekale različne aktivnosti. Lokalne skupnosti se bo ozaveščalo o učinkoviti rabi virov. 480 ranljivim družinam se bo zagotovilo učinkovite glinene kuhalnike/peči s katerimi se porabi manj lesa za pripravo hrane. 350 družinam, ki uporabljalo svetilke na kerozin, se bo zagotovilo luči na sončno energijo. Na območjih, kjer so suše najdaljše, se bo za lokalne skupnosti zagotovilo vodne črpalke, na najbolj plazovitih območjih pa zgradilo terase in posadila drevesa za zaščito pred erozijo tal. 600 družin bo prejelo domače živali, kar bo pripomoglo k naravnemu gnojenju zemlje ter kvalitetna semena ter sadike sadnih dreves za bolj pestro prehrano družin. Veliko pozornosti bo namenjeno tudi izboljšanju kmetijskih praks. Predvsem ženske in dekleta bodo deležne skupinskih usposabljanj za zagon dejavnosti, ki prinašajo dohodek. Izobraževale se bodo o varčevanju, posojilih, pripravi poslovnega načrta ter za pridobitev veščin, kot izdelovanju stisnjenih eko opek s strani strokovnjakov podjetja Damahaus Prestige d.o.o., ki bo lokalnim skupnostim za ta namen poklonilo tudi dve ročni preši. Zagon dejavnosti na podlagi najboljših poslovnih načrtov se bo subvencioniralo.

Projekt bo prispeval tudi k uresničevanju Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki uravnoteženo povezuje ekonomsko, socialno in okoljsko dimenzijo razvoja preko 17 univerzalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030 v vseh državah sveta. Neposredno bo prispeval k podcilju 12. 2 (doseči trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in njihovo učinkovito rabo), posredno pa tudi k drugim ciljem, predvsem k odpravi revščine in lakote.

Translate »