Nevladne organizacije, ki pridobijo status delovanja v javnem interesu, imajo določene ugodnosti, saj status prinaša prednosti pri javnih razpisih, možnost prejetja donacije 0,5 % dohodnine, oprostitev določenih taks, možnost brezplačne uporabe prostorov in druge.

Status lahko pridobijo nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu ter izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. Društva lahko status pridobijo ne glede na področje delovanja, če njihovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno (30. člen Zakona o društvih – ZDru-1). Zavodi in ustanove lahko pridobijo status delovanja v javnem interesu, če tako določajo področni zakoni.

Status podeli ministrstvo, pristojno za področje, na katerem deluje nevladna organizacija na njeno zahtevo. Kot smo poročali, lahko nevladne organizacije, ki delujejo na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči pridobijo status v javnem interesu pri Ministrstvu za zunanje zadeve RS.

Ugodnosti za nevladne organizacije, ki jih prinaša status delovanja NVO v javnem interesu so:

  • namenitev dela dohodnine za donacije v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini. Zavezanci lahko namenijo do 0,5 % dohodnine za financiranje splošno koristnih namenov. Za splošno koristne namene se v skladu z drugim odstavkom 142. člena Zakona o dohodnini štejejo kulturni nameni, humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo kot nepridobitne dejavnosti. Poleg nevladnih organizacij, ki imajo z odločbo pridobljen status, da delujejo v javnem interesu, so upravičenci do 0,5% dohodnine tudi vse ustanove (ne glede na to ali jim je pristojno ministrstvo izdalo posebno odločbo ali ne) ter vse nevladne organizacije, za katere že sam zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu (npr. gasilska društva, lovske družine, ki so nosilke koncesije, društva, ki izvajajo naloge varstva pred nesrečami, itd.). Na podlagi prvega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije so upravičenci za leto, za katero se odmerja dohodnina upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz 142. člena Zakona o dohodnini;
  • država ali občina ji lahko da v brezplačno uporabo svoje nepremično premoženje (poslovni prostori in podobno) za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene (68. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)). Pri tem velja, da mora nevladna organizacija, ki dobi takšne prostore, prevzeti obveznosti plačila obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, nadomestilo za stavbno zemljišče, stroške zavarovanj in druge morebitne dogovorjene stroške;
  • država ali občina ji lahko odda v odplačni najem svoje nepremično premoženje (poslovni prostori in podobno)  za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, neposredno na podlagi sklenjene pogodbe in torej brez javnega razpisa (65. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1));
  • zanjo veljajo višje kvote dovoljenih ur občasnega ali začasnega dela upokojencev (27.c člen Zakona o urejanju trga dela (ZUTD));
  • ne potrebuje posebne licence za organizacijo potovanj, izletov oziroma drugih turističnih paketov ter povezanih potovalnih aranžmajev, ki so ponujeni ali izvedeni občasno na nepridobitni podlagi samo za zaključene skupine potnikov in se javno ne oglašujejo, tudi če višina vplačanih zneskov za njihovo izvedbo presega 15.000 eurov (27.člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1));
  • pravica do brezplačne pravne pomoči na podlagi 10. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči – ZBPP v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene;
  • oprostitev davka na dodano vrednost na podlagi 42. in 43. člena Zakona o davku na dodano vrednost in Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost;
  • so oproščeni plačila upravne takse za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu (24 .člen Zakona o upravnih taksah – ZUT). Poleg društev so plačila upravnih taks oproščene tudi vse ustanove, ne glede na to ali jim je pristojno ministrstvo izdalo posebno odločbo ali ne;
  • status društva v javnem interesu se kot merilo upošteva pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih društvom, pri čemer upoštevanje statusa ne sme presegati 20 % vrednosti ostalih meril. (36. člen Zakona o društvih – ZDru-1).

NVO, ki so organizirana kot društva in neprofitne humanitarne organizacije, imajo poleg navedenih še pravico občasno organizirati klasične igre na srečo zaradi pridobivanja sredstev za financiranje dejavnosti, določenih z njihovimi splošnimi akti (13. člen Zakona o igrah na srečo – ZIS v povezavi s prvim odst. 2. člena Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo, in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo)

Ker predpisanega obrazca za vlogo za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči ni, je platforma SLOGA priskočila na pomoč nevladnim organizacijam ter pripravila predlog obrazca za vlogo.

Platforma SLOGA objavlja tudi odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s pridobivanjem statusa in nudi svetovalno ter informativno pomoč prek Info telefona in elektronske pošte.

Translate »