Na Političnem forumu Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoju julija letos bo Vlada Republike Slovenije predstavila že drugi prostovoljni nacionalni pregled uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji. S ciljem priprave celovitega poročila, ki bo naslovilo čim širši nabor tem, vabimo nevladne organizacije (NVO) k sodelovanju pri pripravi poročila NVO o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji. Prispevke o uresničevanju posameznega cilja trajnostnega razvoja oz. presečnega področja zbiramo do 22. junija 2020. K poročilu lahko prispevate tudi z izpolnitvijo kratke ankete, ki bo ponudila vpogled, kako civilna družba ocenjuje uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja pet let po sprejemu Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030) je začrtala univerzalne usmeritve globalnega razvoja do leta 2030, ki prepoznava, da lahko le z uravnoteženjem socialne, gospodarske in okoljske razsežnosti trajnostnega razvoja ter z odgovornim in učinkovitim upravljanjem razvoja zagotovimo, da nikogar ne pustimo ob strani na lokalni, nacionalni, regionalni ter globalni ravni. Skladno z Agendo 2030 preglede uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja vodijo države, vendar pa Agenda 2030 poudarja pomen vključujočih procesov in sodelovanja različnih deležnikov.

NVO imamo pri udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja in njihovem spremljanju večplastno vlogo: skozi aktivnosti »na terenu« oz. neposredno delo si prizadevamo za uravnotežen razvoj za vse ter pri tem spodbujamo in krepimo solidarnost na nacionalni, regionalni ter globalni ravni; z ozaveščanjem opolnomočimo najranljivejše skupine prebivalstva za polno sodelovanje v družbi; z zagovorniškimi aktivnostmi pa nastavljamo ogledalo vladi ter zagovarjamo sistemske spremembe, potrebne, da nikogar ne pustimo ob strani.

Na Političnem forumu Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoju julija letos bo Vlada Republike Slovenije predstavila že drugi prostovoljni nacionalni pregled uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji (prvi prostovoljni nacionalni pregled je pripravila leta 2017). Platforma SLOGA, mreža NVO, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja, v letošnjem letu izvaja projekt krepitve spremljanja uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja s strani nevladnih organizacij (ob podpori globalne mreže Forus). Med osrednjimi rezultati projekta je priprava senčnega oz. alternativnega poročila NVO o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Tovrstna poročila NVO o uresničevanju mednarodnih zavez nastavijo ogledalo državi glede udejanjanja mednarodnih zavez, prepoznajo pomanjkljivosti in dobre prakse ter ponudijo nabor priporočil za udejanjanje mednarodnih zavez. Poročilo NVO je tako pomembno zagovorniško orodje, s katerim lahko odločevalce opozorimo na pomanjkljivosti pri udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja in podamo priporočila, da zadani cilji ne bodo ostali mrtva črka na papirju.

Cilj poročila NVO je nasloviti širok nabor tem, zato vas vljudno vabimo k sodelovanju pri pripravi poročila. Posamezni prispevki bodo naslavljali udejanjanje posameznega cilja ali posameznega presečnega področja. Prispevke zbiramo do 22. junija 2020 na e-naslov adriana.aralica@sloga-platform.org. Vsi prispevki bodo ažurno vneseni v skupen dokument, ki omogoča pregled že naslovljenih tem.

K poročilu lahko prispevate tudi z izpolnitvijo kratke ankete, ki bo ponudila vpogled, kako civilna družba ocenjuje uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja pet let po sprejemu Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Anketa je odprta do 22. junija 2020.

Proces priprave poročila bo zaključen do 10. julija, ko bo zaključeno skupno poročilo in prevedeno v angleški jezik. Poročilo bo predstavljeno na srečanju Koalicije 2030. Za več informacij je na voljo Adriana Aralica (adriana.aralica@sloga-platform.org).


Platforma SLOGA v okviru partnerstva z globalno mrežo razvojnih nevladnih organizacij Forus izvaja projekt Okrepljeno sodelovanje med NVO in njihove zmogljivosti spremljanja za okrepljeno lastništvo nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji, namenjen krepitvi položaja civilne družbe pri oblikovanju politik in h krepitvi lastništva nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji. Podpornik projekta je Forus, financerja pa Evropska komisija in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije.

Translate »