Na platformi SLOGA smo v roku do 10. aprila 2017 pripravili predloge dopolnitev Uredbe o izvajanju Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije. Pri tem smo izhajali iz ene od osnovnih nalog platforme SLOGA – spremljanju in aktivnemu sodelovanje pri oblikovanju, izvajanju ter evalvaciji slovenske in evropske politike mednarodnega razvojnega sodelovanja.
Ker različica čistopisa Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, pripravljenega na podlagi podanih predlogov tekom javne obravnave, še ni na razpolago, so bili pripravljeni predlogi dopolnitev in sprememb na Uredbo manj obsežni. A smo prepričani, da bo še kar nekaj razprave na ravni med NVO in MZZ v prihodnje.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) smo pozvali, da v osnutek uredbe vključi naslednje vsebine:

1. v Uredbi predvidi postopek priprave in sprejetja »akcijskega načrta za po letu 2020«. To obdobje bo namreč ključnega pomena za dosego zastavljenih ciljev, ki pa bo lahko uspešno zgolj v primeru sodelovanja vseh ključnih akterjev, med katere pa po naši oceni sodijo tudi nevladne organizacije.

2. V Uredbi naj se podrobneje opredeli sestavo, vlogo in način funkcioniranja posvetovalnega telesa, v katerem naj bodo ustrezno in na transparenten način zastopani tudi predstavniki NVO. Posvetovalno telo je že v preteklosti imelo ključno vlogo pri oblikovanju in posredovanju stališč različnih ključnih deležnikov.

3. V Uredbi je potrebno podrobneje celovito opredeli izvajanje financiranja projektov in programov NVO. V Uredbi (v 5. členu) je MZZ že podrobneje opredelil izpeljavo javnega poziva za sofinanciranje programov ali projektov razvojnega sodelovanja, ki pa po zagotovilih njegovih predstavnikov, da navkljub uvajanju dodatnih oblik financiranja aktivnosti NVO, slednje ne bo drastično vplivalo na že obstoječe finančne mehanizme. Javni poziv za sofinanciranje predstavlja zgolj manjši del vseh sredstev na razpisih, namenjenih projektom in programom NVO.

Še posebej smo izpostavili, da naj MZZ v Uredbi podrobneje predvidi izpeljavo letnih razpisov za NVO, kot tudi način izbora »strateških partnerstev« na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodne humanitarne pomoči in globalnega učenja.

Translate »