V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju participatorne demokracije s krepitvijo zmogljivosti civilnodružbenih organizacij ter ustvarjanjem spodbudnega okolja za njihovo delovanje na Kosovu.

Razpis ima dva sklopa:

  • sklop 1: nadaljnja podporo centru za razvoj NVO na Kosovu
  • sklop 2: podpora inovativnim projektom na področju socialne zaščite

Vrednost razpisa je1,400,000 EUR (sklop 1: 500,000 EUR, sklop 2: 900,000 EUR)

V okviru sklopa 1 lahko prijavite projekte v vrednosti od 450,000 EUR do 500,000 EUR, v okviru sklopa 2 pa v vrednosti od 400,000 EUR do 450,000 EUR. Sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, ustanovljene na Kosovu, v eni od držav članic EU ali držav upravičenk v okviru instrumenta IPA, ki so registrirane na Kosovu najmanj dve leti pred objavo javnega razpisa, imajo izkazane dveletne izkušnje delovanja na Kosovu ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok prijave je 8. junij 2020. Za več informacij obiščite spletno stran Evropske komisije.

Translate »