Objavljeno letno poročilo INCB opozarja, da ima na globalni ravni le ena od šestih oseb, ki potrebuje zdravljenje odvisnosti od drog, dostop do programov zdravljenja. Tudi, ko je zdravljenje na voljo, je pogosto kakovost tega slaba in ni nujno zagotovljena v skladu z mednarodnimi standardi. Še več, posamezniki po vsem svetu, ki droge uporabljajo, se soočajo s stigmo. Ta stigmatizacija ne ovira le njihove možnosti in dostop do zdravljenja, temveč vpliva tudi na njihove možnosti za ponovno vključitev v družbo.

Letno poročilo Mednarodnega nadzornega sveta za droge (INCB) za leto 2017:

  • izpostavlja, da potrebe po zdravljenju in rehabilitaciji v veliki meri presegajo razpoložljivost teh storitev;
  • vlade poziva, da namenijo zdravljenju in rehabilitaciji več pozornosti ter se ne osredotočajo le na preprečevanje zlorabe drog;
  • vlade poziva, da vlagajo v storitve zdravljenja in rehabilitacije, in sicer s posebnim poudarkom na potrebah ranljivih populacij;
  • države opominja na njihovo obveznost zagotavljanja storitev zdravljenja odvisnosti od drog tistim, ki jih prizadenejo motnje v zvezi z drogami;
  • mednarodno skupnost in Afganistan poziva, da se s skupnimi močmi ponovno lotita izziva z drogami v tej državi;
  • ponovno potrjuje, da je legalizacija marihuane za nemedicinske namene nezdružljiva z obveznostmi držav, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb o nadzoru nad drogami.

Storitve zdravljenja pogosto ne upoštevajo posebnih potreb

Letno poročilo vlade poziva, da storijo več za zdravljenje, rehabilitacijo in ponovno vključevanje oseb z motnjami v zvezi z drogami, pri čemer naj posebno pozornost namenijo ranljivim skupinam prebivalstva. Poročilo ugotavlja, da različne skupine ljudi, vključno z ženskami in socialno marginaliziranimi posamezniki, kot so migranti in begunci, pogosto nimajo dostopa do storitev zdravljenja, ki upoštevajo njihove posebne potrebe.

Predsednik INCB dr. Viroj Sumyai je dejal: “Vlade morajo nujno zaščititi in okrepiti pravice vseh oseb z motnjami zaradi uživanja drog. V skladu z mednarodnimi konvencijami o nadzoru nad drogami morajo vse države sprejeti vse možne ukrepe za preprečevanje zlorabe drog, hkrati pa zgodnje odkrivanje, zdravljenje, izobraževanje, oskrbo, rehabilitacijo in ponovno vključitev prizadetih ljudi.”

Zdravljenje odvisnosti od drog sodi v pravico do zdravstvene zaščite

INCB v letošnjem poročilu poudarja, da je dostop do zdravljenja odvisnosti od drog treba razumeti kot element pravice do zdravstvene zaščite.

Zmanjševanje povpraševanja po drogah vključuje dva prekrivajoča se, a različna pristopa; prvi preprečuje, da bi ljudje začeli droge uporabljati, drugi pa zagotavlja zdravljenje in rehabilitacijo ljudi z motnjami zaradi uporabe drog. V zvezi s tem INCB vlade poziva, da sprejmejo ustrezne strategije, ki obravnavajo zlorabo drog, s poudarkom na preprečevanju zlorabe ter zdravljenju in rehabilitaciji.

Sedemdeseta obletnica Splošne deklaracije človekovih pravic

Leto 2018 zaznamuje več obletnic, med drugim sedemdeseta obletnica sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic leta 1948, petindvajseta obletnica Dunajske deklaracije in akcijskega programa, ki sta bila sprejeta na Svetovni konferenci o človekovih pravicah leta 1993, in trideseto obletnico sprejetja Konvencije Združenih narodov proti nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi iz leta 1988.

V tem oziru INCB države ponovno poziva, da zagotovijo popolno skladnost vseh ukrepov za nadzor nad drogami z mednarodnimi standardi in normami človekovih pravic. To vključuje varovanje in zagotavljanje pravice do zdravstvene zaščite, pravice domnevnih uživalcev drog in uporabnikov drog ter zagotavljanje sorazmernih odzivov pri obravnavanju kaznivih dejanj v zvezi z drogami, vključno z odpravo smrtne kazni za kazniva dejanja, ki so povezana z drogami. Nadzorni svet tudi ponavlja svojo močno obsodbo izvensodnih odzivov na kriminaliteto, ki je povezana z drogami.

Obravnavanje “delitve globalne bolečine”

Kot del zagotavljanja dostopa do zdravstvenih storitev INCB poudarja nujno potrebo po obravnavanju “delitve globalne bolečine” in odpravi svetovne vrzeli pri dostopu do nadzorovanih snovi in psihotropnih snovi v medicinske in znanstvene namene. Ta nesorazmernost precej resno vpliva na države z nizkimi in srednjimi dohodki, kjer je dostop do nadzorovanih snovi in psihotropnih snovi v medicinske in znanstvene namene nezadosten.

Nadzorni svet poudarja, da morajo države sprejeti nujne ukrepe za odpravo tega neravnovesja, in sicer z odpravo pravnih in političnih ovir, ki preprečujejo dostop do zdravil, in predvsem z ozaveščanjem in krepitvijo zmogljivosti zdravstvenih delavcev ter ustreznih državnih organov. To vključuje tudi zagotavljanje dostopa do zdravil, ki so potrebna za zdravljenje odvisnosti od drog. Nepotrebne omejitve pri zagotavljanju zdravljenja, pri katerem se uporablja nadzorovane snovi, so v nasprotju z načeli, ki jih določa pravica do zdravstvene zaščite.

Mednarodna zakonodaja o rabi marihuane v nemedicinske namene krši mednarodne obveznosti držav. V zvezi z legalizacijo marihuane v nemedicinske namene INCB še enkrat poudarja, da je takšna uporaba v nasprotju z mednarodnimi konvencijami o nadzoru nad drogami. Omejitev uporabe nadzorovanih snovi v medicinske in znanstvene namene je temeljno načelo mednarodnih pogodb o nadzoru nad drogami, pri čemer izjeme niso možne.

Trajna mednarodna podpora Afganistanu

Nadzorni svet mednarodno skupnost poziva, da ponovno podpre Afganistan pri reševanju izzivov v zvezi z nadzorovanjem drog v državi. Prizadevanja za stabilizacijo države ne bodo uspešna brez učinkovitega preprečevanja nedovoljenih aktivnosti na področju drog. INCB mednarodno skupnost ponovno opozarja, da je nadzor nad drogami medsektorsko vprašanje. Če se izvajajo lokalna, nacionalna, regionalna in mednarodna prizadevanja za reševanje tega izziva učinkovito, bodo uspešni tudi ukrepi na področju preprečevanja revščine, nemirov, terorizma in drugih ovir razvoju.

Translate »