V okviru instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP) je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovih aktivnostih na področju izgradnje miru in vzpostavljanja dialoga med naslednjimi državami Zahodnega Balkana: Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija.  

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije ter drugih držav upravičenk v okviru Uredbe (EU) št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja. V projektu morajo sodelovati organizacije iz najmanj treh od petih držav Zahodnega Balkana. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 950,000.00 EUR do 1,000,000.00 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Rok za prijavo je 19. 6. 2020.

Vir informacije: CNVOS

Translate »