Letošnji politični forum za trajnostni razvoj na visoki ravni (HLPF), ki je potekal med 11. in 20. julijem 2017 v Združenih narodih v New Yorku je postregel s predstavitvami 43-tih držav o njihovih prizadevanjih za doseganje ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030. Forum ima glavno vlogo pri nadzoru vseh postopkov spremljanja in pregledov izvajanja na svetovni ravni. Ima tudi nalogo, da, med drugim, zagotovi politično vodstvo, smernice in priporočila za nadaljnje ukrepanje, da se zagotovi doslednost in skladnost politik trajnostnega razvoja.

Agenda 2030 je v 79. točki določila, da države članice OZN izvajajo redne preglede napredka na državni ravni. Zanje same dajo pobudo in tudi vodijo jih same. Agenda 2030 tudi določa, da morajo pri pregledu napredka upoštevati mnenja domorodnih ljudstev, civilne družbe, zasebnega sektorja in drugih deležnikov, skladno z okoliščinami, politikami in prednostnimi nalogami.

Letos je rezultate Prostovoljnih pregledov predstavilo 43 držav članic iz vseh regij sveta. Med njimi 9 iz Evropske unije, poleg Slovenije so se predstavile še Belgija, Češka, Danska, Luksemburg, Nizozemska,  Portugalska, Švedska in Ciper. Leta 2016 so svoj napredek po letu 2015 predstavile 4 države članice – Francija, Nemčija, Finska in Estonija. Tudi letos so v prenekateri državi civilnodružbene organizacije pripravile tkim. senčna poročila o izvajanju, v nekaterih pa so bile le-te vključene od začetka v pripravo nacionalnih pregledov. Kar je tudi skladno z zavezo iz Agende 2030, da mora biti okvir pregledov trden, učinkovit, odprt, pregleden in celovit.

Primerjave in senčna poročila, predvsem civilnodružbenih organizacij in njihovih think-tankov, so pokazala, da že, sicer od države do države različno, sama priprava pregleda vzpodbudi interes za usklajevanje med akterji trajnostnega razvoja v državi. Po drugi strani izvajanje preglede spodbuja oblikovanje institucionalnih in vsebinskih rešitev v smeri oblikovanja čez-sektorskega in vključujočih oblik sodelovanja.

Po drugi strani, v okviru evropskega združenja za razvoj in pomoč CONCORD, katerega članica je platforma SLOGA, ugotavljamo, da je prostovoljni pregledi ponovno opozorili na nekatere izzive, kjer je potrebno storiti več in bolje. Predvsem na področjih kritične analize, smiselnega vključevanja deležnikov, medministrskega sodelovanja in politične podpore ter potrebe po nacionalni strategiji.

Podobno velja tudi za Slovenijo. Prostovoljni pregled izvajanja Agende 2030 je bil pomemben za ozaveščanje in obveščanje vlade oz. ministrstev z omejenim vključevanjem javnosti oz. ključnih deležnikov.

Povezave:

Spletna stran Sustainable Development Knowledge Platform

CONCORD o tem, kako smo se v EU članicah lotili pregledovanja

Povzetek IISD o prostovoljnih nacionalnih pregledih

Pregled prostovoljnih pregledov globalnega gibanja Actionfor sustainable development

Translate »