Komisija je 30. novembra 2022 sprejela novo globalno zdravstveno strategijo EU za izboljšanje globalne zdravstvene varnosti in zagotovitev boljšega zdravja za vse v spreminjajočem se svetu. EU s strategijo krepi svojo vodilno vlogo in ponovno potrjuje svojo odgovornost za reševanje ključnih globalnih izzivov in neenakosti na področju zdravja: nedokončane agende na področju globalnega zdravja in boja proti grožnjam za zdravje v času pandemij.

V skladu s strategijo je globalno zdravje bistveni steber zunanje politike EU, kritični steber na geopolitičnem področju in osrednjega pomena za strateško avtonomijo EU. Strategija spodbuja trajnostna in smiselna enakopravna partnerstva, ki temeljijo na strategiji Global Gateway. Kot zunanja razsežnost evropske zdravstvene unije je zasnovana za usmerjanje ukrepanja EU za nemoteno zagotavljanje boljše pripravljenosti in odzivanja na grožnje za zdravje.

Nov pristop k reševanju globalnih izzivov

Strategija določa tri ključne medsebojno povezane prednostne naloge pri reševanju globalnih zdravstvenih izzivov:

  • zagotavljanje boljšega zdravja in dobrega počutja ljudi skozi vse življenje;
  • krepitev zdravstvenih sistemov in spodbujanje splošnega zdravstvenega varstva;
  • preprečevanje groženj za zdravje, vključno s pandemijami, in boj proti njim z uporabo pristopa „eno zdravje“.

Cilj strategije je nadoknaditi zaostanek pri doseganju splošnih z zdravjem povezanih ciljev iz ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030. V ta namen strategija naše ukrepanje ponovno osredotoča na doseganje splošnega zdravstvenega varstva, krepitev primarnega zdravstvenega varstva in odpravljanje temeljnih vzrokov slabega zdravja, kot so revščina in socialne neenakosti. V strategiji je poudarjen pomen obravnavanja pomembnih dejavnikov, ki negativno vplivajo na zdravje, kot so podnebne spremembe in degradacija okolja, prehranska varnost, konflikti in druge humanitarne krize. Zato uvaja trden pristop „zdravje v vseh politikah“, da bi zagotovili, da bo široka paleta politik resnično prispevala k ciljem na področju zdravja. Prav tako so v njej opredeljeni trije ključni omogočitveni dejavniki za boljše zdravje, in sicer digitalizacija, raziskave in usposobljena delovna sila, skupaj s konkretnimi ukrepi za doseganje globalnega napredka na teh področjih.

Cilj strategije je tudi izboljšati globalno zdravstveno varnost in tako državljane zaščititi pred grožnjami, in sicer s povečanjem preprečevanja, pripravljenosti in odzivanja ter zgodnjega odkrivanja. Te grožnje so lahko kemične, biološke ali jedrske ali pa so to pandemije, vključno s tihim ubijalcem – protimikrobno odpornostjo. V strategiji so predlagani najrazličnejši ukrepi za obravnavanje teh groženj:

  • pravičnejši dostop do cepiv in zdravljenja s krepitvijo lokalnih farmacevtskih sistemov in proizvodnih zmogljivosti;
  • trdna in zavezujoča mednarodna pravila o pandemijah;
  • strožji nadzor in odkrivanje patogenov;
  • celosten pristop, ki obravnava vse povezave med okoljem, zdravjem živali in rastlin ter zdravjem ljudi (pristop „eno zdravje“).

Strategija v času nastajanja nove globalne zdravstvene ureditve določa, kako lahko EU prispeva k njenemu oblikovanju z bolj strateškim, odločnim in učinkovitim delovanjem, tako da:

podpira novo vrsto trdnega globalnega upravljanja, ki ga svet potrebuje v zapletenih geopolitičnih razmerah. To vključuje močnejšo, učinkovitejšo in odgovornejšo ter trajnostno financirano SZO, ki bo v središču večstranskega sistema, ter poglobljeno sodelovanje v okviru G7 in G20 ter z drugimi svetovnimi, regionalnimi in dvostranskimi partnerji;
širi mednarodna partnerstva EU na področju zdravja v okviru strategije Global Gateway, ki temeljijo na soodgovornosti s strani naših partnerjev. Okrepitev njihove suverenosti na področju zdravja bo zagotovila večjo odpornost in samostojnost ter nam omogočila, da usmerimo svoja prizadevanja na tiste, ki so najbolj potrebni pomoči, in tja, kjer bo naš učinek največji. Nadaljevala se bodo tudi partnerstva z naprednimi gospodarstvi;
spodbuja pristop Ekipe Evropa z resnično enotnim in močnim glasom, in sicer z zagotavljanjem tesnega usklajevanja z državami članicami, da bodo politično ukrepanje in finančna sredstva tesno povezani z novimi prednostnimi nalogami.
poskrbi za učinkovitejše financiranje, ki se bo izvajalo s spodbujanjem inovativnega financiranja, združevanjem virov na mednarodni ravni in sovlaganjem skupaj s partnerskimi državami in drugimi akterji, kot je zasebni sektor. EU in njene države članice skupaj so med največjimi vlagatelji v globalno zdravje na svetu, zato bo učinek tega pomembnega finančnega prispevka h globalnemu zdravju zaradi strategije ter obsežnejšega analiziranja in spremljanja, ki ga prinaša, še večji.

Ozadje

Nova globalna zdravstvena strategija EU ponuja okvir za zdravstvene politike EU do leta 2030. Določa prednostne naloge politike in vodilna načela za oblikovanje globalnega zdravja ter opredeljuje konkretne vrste ukrepanja. Opisuje, kaj bo storila Komisija in h kakšnemu ukrepanju poziva države članice, oboje strogo v skladu z njihovimi pristojnostmi in institucionalnimi vlogami.

Strategija temelji na prispevkih, prejetih med obsežnim javnim posvetovanjem, vključno s prispevki držav članic EU ter prispevki predsedstev Sveta, Evropskega parlamenta, civilne družbe, ki zajema strategijo civilne družbe za zdravje v senci iz leta 2020, ter drugih ključnih deležnikov v Evropi in zunaj nje. Strategija je objavljena hkrati s prvim poročilom o stanju pripravljenosti na področju zdravja.

Dodatne informacije

Globalna zdravstvena strategija EU
https://health.ec.europa.eu/publications/eu-global-health-strategy-better-health-all-changing-world_en

Vprašanja in odgovori o globalni zdravstveni strategiji EU
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7126

Informativni pregled o globalni zdravstveni strategiji EU
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_7127

Poročilo o stanju pripravljenosti na področju zdravja
https://health.ec.europa.eu/publications/state-health-preparedness-report_en

Sporočilo za medije o Poročilu o stanju pripravljenosti na področju zdravja
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7154

Informativni pregled o Poročilu o stanju pripravljenosti na področju zdravja in delovnem načrtu organa HERA za leto 2023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_7124

Izjava – Za novo globalno zdravstveno strategijo EU
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_3128

Strategija Global Gateway
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_sl

Evropska zdravstvena unija
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_sl

Zdravje in demografija
https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/human-development/health-and-demography_sl

Globalno zdravje
https://health.ec.europa.eu/internationalcooperation/global-health_sl

Vir: Evropska komisija
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_7153

Translate »