Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je 11. decembra sklicala prvo sejo upravnega odbora, ki bdi nad izvajanjem programa Global Gateway. Na srečanju je bil poudarjen napredek, ki je bil dosežen v prvem letu izvajanja Global Gatewaya, katerega cilj je do leta 2027 zbrati 300 milijard EUR naložb. Opredelil je operativne prednostne naloge za sodelovanje v letu 2023 pri izvajanju Global Gatewaya s partnerji. Opredelil je tudi načine za uskladitev dejavnosti vseh akterjev Skupine Evropa (Team Europe), da bi partnerskim državam zagotovili pozitivno ponudbo.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem dejala: “Global Gateway je predvsem geopolitični projekt, katerega namen je zagotoviti položaj Evrope na konkurenčnem mednarodnem trgu. Gre za ključno orodje, saj so naložbe v infrastrukturo v središču današnje geopolitike. Partnerji po vsem svetu želijo sodelovati z Evropo. Prvo leto izvajanja kaže na povpraševanje po trajnostnih naložbah, ki v središče naše ponudbe postavljajo strateško avtonomijo naših partnerjev.”

Ocena prvih rezultatov in načrtovanje poti za leto 2023

Na seji upravnega odbora je bil na podlagi predstavitev komisarke Jutte Urpilainen in komisarja Olivérja Várhelyija opravljen pregled prvega leta izvajanja Global Gatewaya. Predsednica von der Leyen je nato z odborom vodila strateško razpravo o prednostnih nalogah za izvajanje Global Gatewaya v letu 2023 v vseh regijah. Poseben poudarek je bil namenjen skupnemu izvajanju v okviru pristopa Team Europe. Visoki predstavnik/podpredsednik Josep Borrell je zaključil srečanje in je 12. decembra 2022 poročal Svetu za zunanje zadeve.

Strategija Global Gateway je v polnem teku. V prvem letu njenega izvajanja se izvajajo ključne naložbe za povečanje digitalne povezljivosti s podvodnimi podatkovnimi kabli in kopenskimi povezavami med EU in njenimi partnerji, za povečanje proizvodnje obnovljive energije z naložbami v sončne elektrarne in vetrne elektrarne ter na primer za povečanje dostopa do cepiv, zdravil in zdravstvenih tehnologij ter njihove proizvodne zmogljivosti.

V digitalnem sektorju to na primer vključuje 7100 km dolg podmorski kabel iz optičnih vlaken Medusa s skupno naložbo v višini 342 milijonov EUR, vključno s 40 milijoni EUR nepovratnih sredstev EU, ki bo povezal Alžirijo, Egipt, Maroko in Tunizijo ter Ciper, Francijo, Italijo, Portugalsko in Španijo, ter podaljšanje podmorskega in kopenskega kabla iz optičnih vlaken BELLA do Srednje Amerike in Karibov ter ustanovitev centrov za opazovanje Zemlje (Earth Observation Centers) v Panami prek programa “Copernicus”.

V energetskem sektorju vključuje na primer trans-balkanski elektroenergetski koridor za povezavo prenosnega sistema Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine s Hrvaško, Madžarsko, Romunijo in Italijo, z ocenjeno skupno naložbo 41,2 milijona EUR, ter fotovoltaične elektrarne v Albaniji, na Kosovu in v Severni Makedoniji ter vetrne parke v Severni Makedoniji in Srbiji. EU je z Namibijo in Kazahstanom podpisala tudi partnerstva za zeleni vodik in kritične surovine ter partnerstvo za zeleni vodik z Egiptom, v okviru pristopa Team Europe pa bo z 2,4 milijarde EUR podprla partnerstvo za pravičen prehod z Indonezijo in Južnoafriško republiko ter jima namenila 2,4 milijarde EUR oziroma 3 milijarde EUR.

Kar zadeva strateške prometne koridorje, naložbe vključujejo obnovo 34-kilometrskega železniškega odseka Beljakovce-Kriva Palanka v Severni Makedoniji in na bolgarski meji v skupni vrednosti 565 milijonov EUR in 279 milijonov EUR za odsek na X. koridorju železniške proge Beograd-Niš.

V zdravstvenem sektorju naložbe vključujejo tudi več kot 1 milijardo EUR iz skupine Evropa za podporo dostopa do cepiv, zdravil in zdravstvenih tehnologij ter njihove proizvodnje v Afriki, pri čemer podpora poteka v Ruandi, Senegalu, Gani in Južni Afriki, medtem ko v izobraževalnem sektorju EU vlaga v 25 projektov za krepitev zmogljivosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki vključujejo 26 afriških držav.

Od začetka izvajanja strategije Global Gateway je bilo za ključne naložbe v vseh opredeljenih sektorjih v Afriki, Latinski Ameriki, na Karibih in Pacifiku dodeljenih več kot 9 milijard EUR nepovratnih sredstev iz proračuna EU.

Komisija bo 15. decembra za podsaharsko Afriko, Latinsko Ameriko in azijsko-pacifiško regijo v odobritev operativnemu odboru predložila 40 projektov evropskih finančnih institucij v okviru Evropskega sklada za trajnostni razvoj plus (EFSD+), ki naj bi skupaj ustvarili več kot 50 milijard evrov naložb v ključnih sektorjih, ki prispevajo h globalnemu prehodu.

V skladu s sporazumom o jamstvu EFSD+, ki je bil maja podpisan z Evropsko investicijsko banko, za skupno 26,7 milijarde EUR jamstva za kritje državnih posojil EIB v sektorjih, kot so čista energija, zelena infrastruktura in zdravje, je bilo že odobrenih 34 projektov v vrednosti 7,4 milijarde EUR naložb.

Kar zadeva Zahodni Balkan ter Južno in Vzhodno sosedstvo, je EU skupaj z evropskimi finančnimi institucijami doslej mobilizirala 14 milijard EUR od 77 milijard EUR skupnih naložb, ki naj bi bile do leta 2027 zagotovljene v okviru treh gospodarskih in naložbenih načrtov, kar prispeva k uresničevanju globalnih vrat v teh regijah.

Sodelovanje z zasebnim sektorjem

Predsednica von der Leyen se je pred srečanjem odbora Global Gateway sestala s predsednikom Evropske okrogle mize za industrijo Jeanom Françoisom van Boxmeerjem in predsednikom Business Europe Fredrikom Perssonom. Izmenjali so mnenja o tem, kako ustvariti pogoje za sodelovanje evropskega zasebnega sektorja pri izvajanju Global Gateway.

Ozadje

Strategija Global Gateway 2021 zagotavlja okvir za zunanje naložbe EU v razvijajočem se mednarodnem kontekstu. Je ponudba EU za zmanjšanje globalne naložbene vrzeli, podporo svetovnemu gospodarskemu okrevanju ter spremljanje dvojnega zelenega in digitalnega prehoda zunaj evropskih meja. Global Gateway zajema tako trdo infrastrukturo kot tudi spodbudno okolje, regulativne okvire ter norme in standarde, prenos tehnologije in znanja in izkušenj. Njeno bistvo je izvedba transformativnih, obsežnih projektov z močnim infrastrukturnim elementom, ki združujejo javno in zasebno financiranje naložb.

Global Gateway je pozitivna ponudba EU partnerskim državam v podporo njihovi strateški samostojnosti. S povečanjem visokokakovostnih geostrateških naložb želi s krepitvijo evropskih dvostranskih in regionalnih partnerstev spodbujati evropske interese in zagotoviti vidnejši položaj EU v geopolitično spornem svetu.

Zajema pet glavnih sektorjev – digitalni, podnebni in energetski, prometni, zdravstveni ter izobraževalni in raziskovalni – in se izvaja s pristopom skupine Evropa, ki sodeluje pri skupnih prednostnih nalogah in načelih, da bi dosegla obseg ter oprijemljiv in viden učinek na terenu. Združuje vse institucije EU, države članice EU, njihove institucije za financiranje razvoja, Evropsko investicijsko banko, Evropsko banko za obnovo in razvoj ter evropski zasebni sektor.

Upravni odbor strategije Global Gateway, ki ga sestavljajo predsednica Komisije in ministri za zunanje zadeve držav članic, zagotavlja strateške smernice za izvajanje pobud Global Gateway in opredeljuje priložnosti za predstavitev učinka pobud Global Gateway. Evropski parlament je povabljen kot opazovalec, ad hoc pa tudi predstavniki evropskih finančnih institucij, kot so EIB, EBRD in nacionalne razvojne banke držav članic.

Naložbe Global Gateway so ponudba, o kateri je treba razpravljati in jo izvajati v dogovoru z državami partnericami, in so v skladu s strateškim okvirom, določenim na vrhunskih srečanjih in drugih dogodkih na visoki ravni, na katerih na najvišji diplomatski ravni sodelujemo s partnerji (kot je vrh EU-AUkonferenca o Srednji Aziji v Samarkandu, vrh EU-Zahodni Balkan, vrh EU-AsEAN itd.).

Za več informacij

Skupno sporočilo Evropske komisije in visokega predstavnika o globalnih vratih

Vprašanja in odgovori o Global Gateway

Informativni list o Global Gateway

Spletna stran

Citat(i)

“Global Gateway je predvsem geopolitični projekt, ki si prizadeva za položaj Evrope na konkurenčnem mednarodnem trgu. Je ključno orodje, saj so naložbe v infrastrukturo v središču današnje geopolitike. Partnerji po vsem svetu želijo sodelovati z Evropo. Prvo leto izvajanja kaže na povpraševanje po trajnostnih naložbah, ki strateško avtonomijo naših partnerjev postavljajo v središče naše ponudbe.”

Predsednica Ursula von der Leyen
“Povpraševanje po naši ponudbi Global Gateway je veliko. Pri njenem izvajanju smo dosegli znaten napredek. Z njenim finančnim delom, Evropskim skladom za trajnostni razvoj plus, bomo z evropskimi finančnimi institucijami odobrili 40 projektov, ki bodo ustvarili več kot 50 milijard EUR naložb. V okviru sporazuma o jamstvu, podpisanega z EIB, smo že odobrili 34 predlogov projektov v vrednosti 7,4 milijarde EUR naložb. Samo v letu 2022 je bilo dodeljenih več kot 9 milijard EUR nepovratnih sredstev. Danes smo razpravljali o zelo konkretnih primerih, kako lahko še naprej napredujemo pri skupnem delu v okviru skupine Evropa, da bi v naših partnerskih državah uresničili Global Gateway in s tem podprli uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Opredelili smo vrsto prednostnih nalog, ki združujejo 360-stopinjsko kombinacijo trdnih naložb za izgradnjo infrastrukture z mehkimi naložbami za razvoj norm in standardov, spretnosti in inovacij.”

Jutta Urpilainen, komisarka za mednarodna partnerstva

“Prihodnja blaginja in stabilnost EU in njenega sosedstva sta v veliki meri odvisni od tega, kako bomo skupaj povečali našo povezanost. Tu bi morali biti naši odnosi najmočnejši in tu smo že začeli postavljati temelje za odpornejša gospodarstva ter ustvarjanje rasti in delovnih mest na lokalni ravni. Program povezljivosti Evropske unije se izvaja z našimi tremi načrti za gospodarske naložbe, ki smo jih oblikovali skupaj z regijami Zahodnega Balkana in sosedstva EU, da bi omogočili skrajšanje potovalnih časov, zagotovili več in hitrejše trgovinske poti, hitrejše digitalne povezave ter vzpostavili nova energetska partnerstva. Danes je bilo opredeljenih 84 vodilnih projektov, izvedene pa so bile naložbe v višini 14 milijard EUR v obojestransko korist EU in njenega sosedstva. Tako lahko Evropa pomaga regiji pri hitrejši rasti in zagotovi privlačnejše okolje za naložbe, kar bo prineslo delovna mesta in prihodnost za njene prebivalce.”

Olivér Várhelyi, komisar za sosedstvo in širitev

“Leto 2023 bo preizkus verodostojnosti za Global Gateway in za EU kot svetovno velesilo. Če želimo zaščititi večstranski sistem, ki temelji na pravilih, moramo poskrbeti, da bo Global Gateway uspešen. Za to pa moramo delovati kot skupina Evropa in biti več kot vsota naših delov. Okrepiti moramo tudi naša prizadevanja proti dezinformacijam in se bolj angažirati, da svetu pokažemo, kako globalna vrata prinašajo rezultate.”

Visoki predstavnik/podpredsednik Josep Borrell

Pripravil: AK z uporabo EK virov in AI

Translate »