Poziv NVO Vladi Republike Slovenije: načelo nikogar pustiti ob strani zahteva tvorno vključevanje in sodelovanje civilne družbe.

Vlada Republike Slovenije v okviru Združenih narodov predstavlja že drugo poročilo o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji. Kljub vključujočim posvetovanjem priporočila nevladnih organizacij in deležnikov z regijske ravni, z izjemo mladinskega sektorja, v poročilu niso vključena v zadostni meri. Prav tako deležniki ne bodo vključeni v uradno predstavitev poročila. Udejanjanje načela nikogar pustiti ob strani zahteva polno sodelovanje civilne družbe. 35 nevladnih organizacij in mrež nevladnih organizacij je danes Vlado RS pozvalo k ustanovitvi posvetovalnega telesa za Agendo 2030 na ravni Kabineta predsednika Vlade RS, ki bo združevalo različne deležnike ter podpiralo vladno odločanje na področju trajnostnega razvoja.

Danes zvečer Služba Vlade Republike Slovenije (RS) za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na Političnem forumu Združenih narodov (ZN) na visoki ravni o trajnostnem razvoju, ki letos poteka virtualno, predstavlja že drugi prostovoljni nacionalni pregled uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji (prvi pregled je bil pripravljen leta 2017). V vključujočem procesu priprave drugega vladnega poročila o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji je sodeloval širok nabor deležnikov na regionalni in nacionalni ravni. Nevladne organizacije (NVO) so se tvorno vključevale v srečanja, regijske posvete in tematske delavnice, s predlogi priporočil so se odzvale tudi na osnutek vladnega poročila. Zato obžalujejo, da kljub odprtemu in vključujočemu posvetovalnemu procesu vladno poročilo ne odraža pomembnega doprinosa NVO. Prav tako obžalujejo, da civilna družba, za razliko od predstavitve leta 2017, ni dobila možnosti podati svojega stališča na uradni predstavitvi vladnega poročila v ZN.

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030) je s cilji trajnostnega razvoja začrtala univerzalne usmeritve globalnega razvoja do leta 2030. Le-ta prepoznava, da lahko le z uravnoteženjem socialne, gospodarske in okoljske razsežnosti trajnostnega razvoja ter z odgovornim in učinkovitim upravljanjem zagotovimo učinkovito odpravljanje revščine in lakote ter uravnotežen in vključujoč razvoj v okviru planetarnih omejitev. Preglede uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja vodijo države, a ravno Agenda 2030 poudarja pomembnost vključevanja in sodelovanja različnih deležnikov.

NVO imajo pri udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja in njihovem spremljanju večplastno vlogo: z izvajanjem aktivnosti »na terenu« oz. v neposrednem sodelovanju s posamezniki in skupnostmi, s ciljem njihovega opolnomočenja za polno sodelovanje v družbi; z ozaveščanjem javnosti si prizadevajo za trajnostni razvoj za vse; z zagovorniškimi aktivnostmi pa skladno s svojim poslanstvom in strokovnim znanjem nastavljajo ogledalo vladi ter zagovarjajo sistemske spremembe, potrebne za udejanjanje trajnostnega razvoja za vse. Slovenske NVO pod koordinacijo Platforme SLOGA letos prvič pripravljajo tudi poročilo civilne družbe s priporočili za bolj učinkovito izvajanje skladnega razvoja. Prizadevajo si namreč, da zadani cilji ne ostanejo zgolj mrtva črka na papirju.

Podporno okolje za civilno družbo je torej ključen del vključujočega razvoja. Skladno z Agendo 2030, ki se ji je Slovenija zavezala, si mora država prizadevati za polno sodelovanje civilne družbe in vključevanje marginaliziranih ter izključenih skupin pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Vključujoči procesi, ki zagotavljajo tvorno sodelovanje deležnikov in različnih sektorjev na vseh ravneh, so osnova za izvajanje Agende 2030. 30 NVO Vlado RS poziva k nadaljevanju in krepitvi vključujočega ter tvornega dialoga z deležniki, vključno s civilno družbo, pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju udejanjanja ciljev trajnostnega razvoja. S ciljem zagotavljanja čezsektorskega sodelovanja med raznolikimi deležniki, vključno s civilno družbo, na področju ciljev trajnostnega razvoja Vlado RS tudi pozivajo k oblikovanju posvetovalnega telesa za Agendo 2030 na ravni Kabineta predsednika Vlade RS, ki bo združevalo različne deležnike ter podpiralo vladno odločanje na področju trajnostnega razvoja.

Podpisnice poziva:

Društvo Amnesty International Slovenije

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje

Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra

Društvo NOVUS – Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS

Društvo Parada Ponosa

Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Društvo za Združene narode za Slovenijo

Ekvilib Inštitut

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Forum za enakopraven razvoj, društvo

Fundacija BiT Planota

Humanitarno društvo ADRA Slovenija

Inštitut za afriške študije

Inštitut za elektronsko participacijo

IPoP – Inštitut za politike prostora

Kulturno izobraževalno društvo PiNA

Mirovni inštitut

Mladinski svet Slovenije

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

Rdeči križ Slovenije

SLOGA – Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

Slovenska filantropija

Slovenska fundacija za UNICEF

Slovenska karitas

Transparency International Slovenia

Ustanova lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje

Zavod Dobra družba, Regionalno stičišče nevladnih organizacij Posavja

Zavod PROJA

Zavod TransAkcija

Zavod Tri

Zavod Voluntariat

Zavod za pravično trgovino, 3MUHE

Zveza društev upokojencev Slovenije

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Poziv

Sporočilo za javnost

Translate »