Med februarjem 2020 in oktobrom 2022 je Forum za enakopraven razvoj FER izvajal projekt z naslovom “Odpravljanje temeljnih vzrokov diskriminacije žensk v Albaniji“. Projekt je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije.

Albanija v procesu pristopanja k EU sprejema zakonodajo na področju enakosti spolov za zagotavljanje večje stopnje enakosti. Ta je na papirju zelo napredna, a ostaja velik razkorak med politikami in realnostjo. V času tranzicije so tradicionalna in patriarhalna pravila dejansko pridobila na pomenu, kar je ženske ponovno pahnilo v senco moškega, v dom. To je še posebej prisotno v ruralnih predelih, kot sta Prrenjas in Devoll. Tradicionalni pogledi navkljub zakonom preprečujejo napredek pri enakosti spolov, zato je potrebno izziv naslavljati pri izvoru: vrednotah, normah in neformalnih zakonih. S tem namenom se je projekt FER, ki ga v sodelovanju z lokalnimi partnerji BCCD in Observatory for Children’s Rights izvajajo v Albaniji in ki se počasi zaključuje, osredotočil prav na razloge za ohranjanje neenakosti.

Prvo leto projekta je bilo usmerjeno prav odkrivanju socialnih institucij, to je norm, vrednot in zakonov, ki v Prrenjasu in Devollu zavirata napredek. Raziskava s priporočili je pokazala, da spolni stereotipi in pričakovanja o spolnih vlogah močno krojijo življenje v regiji; 70 % oseb, vključenih v raziskavo, so bile mnenja, da je delitev del med spoloma pravična, čeprav pripelje do realnosti, da moški v 63 % prispevajo glavnino finančnih prihodkov v gospodinjstvu, ženske pa le 8 %, in dojemanja 36 % udeležencev, da za spolni odnos ni potrebno soglasje ženske. Priporočila so bila posredovana odločevalcem na lokalni in nacionalni ravni, o njihovi vsebini pa so potekala srečanja tako z odločevalci, kot tudi z novinarji, politiki, strokovno in širšo javnostjo.

Izhajajoč iz prepoznanih stereotipov, norm in vrednot je bilo drugo leto projekta namenjeno preučevanju povezave med upravljanjem z odpadki in spolom. Potrdila so se predvidevanja, da so ženske v Prrenjasu in Devollu tiste, ki na ravni gospodinjstva skrbijo za odpadke in urejenost okolice, moški pa so tisti, ki sprejemajo odločitve o upravljanju z odpadki. Na podlagi raziskanega so nastala splošna priporočila za regiji kako pripeljati do napredka, tako z okoljskega vidika kot tudi za zmanjševanje neenakosti med spoloma. Oblikovala pa so se tudi priporočila za izvajalce projektov na področju upravljanja z odpadki, kjer je vidik spola le redko vključen v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje dejavnosti, ter priporočila za spodbujanje ekonomskih aktivnosti žensk na področju upravljanja z odpadki. Poročilo s priporočili je dostopno TUKAJ. Ne glede na to, da so odločevalci, s katerimi sta partnerski organizaciji opravili številna srečanja, razumeli vpliv spola na to področje, so potožili, da za tovrstne aktivnosti nimajo za razpolago sredstev.

V zadnjem letu pa so bili napori usmerjeni odkrivanju povezave med varnimi in zelenimi mesti. FER namreč v vseh svojih projektih prepleta okoljske vsebine z doseganjem enakosti spolov. Raziskava je pokazala, da je v občinah Devoll in Prrenjas najpogostejša oblika nasilja spolno nadlegovanje, dekleta in ženske so najpogosteje izpostavile žvižganje ali trobljenje, seksistične komentarje glede izgleda, zasledovanje ali preprečevanje prehoda. Tovrstni dogodki se najpogosteje dogodijo na bolj odročnih in izoliranih območjih. Kot problematični so bili izpostavljeni slaba javna razsvetljava, slab sistem javnega prevoza, ponekod pa tudi nezaupanje v javne institucije.

Raziskave s priporočili, ki so nastale v okviru projekta, so pomembne z več vidikov. Brez poznavanja realnega stanja je nemogoče oblikovati rešitve za doseganje napredka. Če OECD opravlja periodična poročila glede socialnih norm v Albaniji in že obstajajo raziskave o nekaterih varnih mestih v Albaniji, Prrenjas in Devoll v njih še nikoli nista bila vključena. Pri tem je pomembno dejstvo, da so raven demokracije, zastopanost prebivalcev in dostop do storitev v obeh občinah med najnižjimi v Albaniji. Kar se tiče pa raziskave glede upravljanja z odpadki z vidika spola, pa je to prva tovrstna raziskava v Albaniji in šele druga na Balkanu.

Vir: Forum za enakopraven razvoj FER, pripravil AK

Translate »