Evropska komisija predlaga več prednostnih področij, na katera bi se morala osredotočiti države članice EU, da bi ob podpori Komisije in agencij EU izboljšale zaščito otrok pri migracijah ter vzpostavile tesnejšo povezavo med azilnimi službami in službami za zaščito otrok.

Komisija med ukrepi navaja hitro identifikacijo in zaščito otrok ob prihodu, zagotavljanje primernih pogojev za sprejem otrok, hitro določitev statusa in učinkovito skrbništvo, trajne rešitve in ukrepe za zgodnje vključevanje ter odpravljanje temeljnih vzrokov in zaščito otrok na migracijskih poteh zunaj EU.

Na podlagi strokovnega znanja z vseh zadevnih področij politike Komisija predlaga več prednostih področij, na katera se morajo osredotočiti države članice, da bi ob podpori Komisije in agencij EU izboljšale zaščito otrok pri migracijah ter vzpostavile tesnejšo povezavo med azilnimi službami in službami za zaščito otrok.

  • Hitra identifikacija in zaščita ob prihodu. Oseba, ki je odgovorna za varstvo otroka, bi morala biti prisotna že takoj na začetku registracije in v vseh sprejemnih objekti, v katerih so nameščeni otroci, uradniki za varstvo otrok pa bi morali biti imenovani za vse take žariščne točke. Države članice bi morale vzpostaviti potrebne postopke za sistematično poročanje in izmenjavo informacij o vseh pogrešanih otrocih.
  • Primerni pogoji za sprejem otrok. Čim prej po prihodu otroka je treba oceniti njegove potrebe in mu nemudoma in ne glede na njegov status zagotoviti dostop do pravnega varstva, zdravstvenega varstva, psihosocialne pomoči in izobraževanja. Za otroke brez spremstva je treba zagotoviti možnost rejniške ali družinske oskrbe. Treba je narediti vse, da se zagotovijo nadomestne rešitve za upravno pridržanje otrok.
  • Hitra določitev statusa in učinkovito skrbništvo. Treba bi bilo okrepiti vlogo skrbnikov za otroke brez spremstva. Komisija bo v ta namen vzpostavila evropsko skrbniško mrežo za izmenjavo dobrih praks. Evropski azilni podporni urad (EASO) bo v kratkem posodobil svoje smernice in s tem države članice podprl pri izvajanju zanesljivih postopkov za ugotavljanje starosti. Skupaj bi si morali tudi prizadevati za pospešitev iskanja družin in ponovnih združitev družin, tako znotraj kot zunaj EU. V vseh postopkih v zvezi s procesom migracij se morajo primeri, v katere so vključeni otroci, vedno prednostno obravnavati. To velja tudi za premestitev otrok brez spremstva iz Grčije in Italije.
  • Trajne rešitve in ukrepi za zgodnje vključevanje. Komisija bo prek financiranja in izmenjave dobrih praks še naprej spodbujala vključevanje otrok. Države članice poziva, naj pospešijo preselitev otrok, ki potrebujejo zaščito, in vzpostavijo ukrepe za iskanje družine in reintegracijo za tiste otroke, ki so v postopku vračanja.
  • Odpravljanje temeljnih vzrokov in zaščita otrok na migracijskih poteh zunaj EU. EU je z okvirom za migracijsko partnerstvo okrepila sodelovanje s partnerskimi državami na področju vključevanja zaščite otrok pri migracijah. Partnerske države je treba še naprej podpirati pri krepitvi nacionalnih sistemov za zaščito otrok in preprečevanju trgovine z otroki. Zagotoviti je treba pravočasno spremljanje nedavno prenovljenih smernic EU za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic, vključno v izvornih državah in državah tranzita.

Zagotoviti je treba odločno, skupno in usklajeno spremljanje ključnih ukrepov iz tega sporočila na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, tudi v sodelovanju s civilno družbo in mednarodnimi organizacijami. Komisija bo pozorno spremljala ta proces ter o njem redno poročala Svetu in Evropskemu parlamentu.

Zaradi migracijske krize se je število otrok-migrantov, ki so prišli v Evropo, znatno povečalo. Leta 2015 in 2016 je bilo 30 odstotkov vseh prosilcev za azil v EU otrok.

Ker so otroci v procesu migracij izredno izpostavljeni nasilju, trgovini z ljudmi, izkoriščanju na migracijski poti, izginotju ali ločitvi od družine, je zanje potrebna posebna zaščita. Otroci imajo pravico do zaščite v skladu z zadevnimi določbami evropske zakonodaje, vključno z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodno zakonodajo o pravicah otroka. Največja korist otroka bi morala biti glavno vodilo pri vseh ukrepih ali odločitvah v zvezi z otroki.

Podrobneje

Translate »