Evropska komisija in visoki predstavnik sta danes sprejela akcijski načrt za mlade v zunanjem delovanju Evropske unije za obdobje 2022–2027, ki je prvi politični okvir za strateško partnerstvo z mladimi po svetu, namenjen bolj odporni, vključujoči in trajnostni prihodnosti. Prispeval bo k izpolnjevanju mednarodnih zavez, kot sta agenda Združenih narodov do leta 2030 za trajnostni razvoj in pariški podnebni sporazum, in sicer s krepitvijo tvorne udeležbe in opolnomočanja mladih v politikah zunanjega delovanja EU.

Visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednik Evropske komisije Josep Borrell je dejal: „Na svetu še nikoli ni bilo toliko mladih. Žal pa 600 milijonov mladih ljudi živi v konfliktih ali nestabilnih razmerah in približno 264 milijonov otrok se ne šola. V zadnjih letih je prišlo do izraza tudi, da mladi nosijo največje breme krize in nestabilnosti zaradi oboroženih spopadov, vse večjih neenakosti in globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe, propadanje okolja in pandemija COVID-19. Odgovorni smo za to, da tem mladim zagotovimo orodja in priložnosti, da v celoti razvijejo svoj potencial in se dejavno udejstvujejo v vsakdanjem življenju. Ti mladi so jutrišnji odrasli. Zato moramo vlagati v njihovo sedanjost in prihodnost.“

Podpredsednica Evropske komisije za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica je povedala: „Svet je v procesu demografskega prehoda, zato je akcijski načrt za mlade pomemben prispevek k doseganju medgeneracijske solidarnosti in pravičnosti. Otroke in mlade po vsem svetu moramo opolnomočiti, jim zagotoviti konkretne priložnosti ter njihovo dejansko udejstvovanje spodbujati kot pravico, pri tem pa poskrbeti, da nihče ne bo zapostavljen. Kolektivno smo odgovorni za to, da razvijamo bolj demokratične, enakostne in miroljubne družbe, tudi za prihodnje rodove.“

Komisarka za mednarodno partnerstvo Jutta Urpilainen je dodala: „Z akcijskim načrtom za mlade izpolnjujemo svojo zavezo, da bomo mlade postavili v središče zunanjega delovanja EU za trajnostni razvoj, enakost in mir ter jim resnično omogočili, da podajo svoje predloge za boljšo prihodnost. Prisluhnili smo mladim ter bomo iskreno sodelovali z njimi, jih opolnomočali in se z njimi povezovali, pri tem pa jim bomo zagotavljali dejanske priložnosti, začenši s strategijo Global Gateway, s katero EU partnerjem ponuja naložbe, ki so dobre za ljudi in planet.“

Akcijski načrt za mlade v zunanjem delovanju EU temelji na treh stebrih ukrepanja, ki bodo usmerjali partnerstvo EU z mladimi v partnerskih državah:

1. Partnerstvo za udejstvovanje: za večjo vlogo mladih pri oblikovanju politik in odločanju

Mladi zahtevajo in si zaslužijo celovit pristop, da se jim zagotovi tvorno, vključujoče in učinkovito sodelovanje. EU je zavezana spodbujanju glasu in vodilne vloge mladih po vsem svetu, zlasti mladih žensk in deklet, ter mladinskih aktivistov in organizacij, na vseh ravneh upravljanja, od notranje politike do večstranskih forumov, pa tudi v procesih oblikovanja politik EU.

2. Partnerstvo za opolnomočanje: za boj proti neenakostim ter zagotavljanje znanj in spretnosti ter orodij, ki jih mladi potrebujejo za uspeh

Mladi so opolnomočeni, ko se sliši njihov glas in se odpravljajo neenakosti, ki vplivajo na njihovo življenje. EU bo še naprej podpirala preobrazbo izobraževanja po vsem svetu, tudi z naložbami v okviru strategije Global Gateway. Mladim želi zagotoviti boljši dostop do gospodarskih priložnosti in tako okrepiti njihovo zmožnost, da prispevajo k trajnostnemu razvoju ter spodbujajo zeleni in digitalni prehod po vsem svetu. Poleg tega želi prispevati k boljšemu zdravju ter duševnemu in telesnemu dobremu počutju mladih ter jim zagotoviti boljši dostop do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic. EU bo še naprej namenjala posebno pozornost otrokom in mladim, ki živijo v konfliktnih okoljih.

3. Partnerstvo za povezovanje: za spodbujanje priložnosti mladih za mreženje in izmenjave z vrstniki po vsem svetu

EU si prizadeva spodbujati mobilnost, izmenjave in mreženje mladih kot bistven vidik medosebne razsežnosti strategije Global Gateway. Cilj je zagotoviti raznolikost in vključenost, pri tem pa posebno pozornost nameniti socialnim in ekonomskim oviram, digitalnemu razkoraku in tveganjem, povezanim z dezinformacijami.

Z akcijskim načrtom za mlade v zunanjem delovanju EU bomo okrepili potekajoče pobude in uvedli nove ključne pobude, ki bodo namenjene mladim po vsem svetu. Med temi pobudami so:

  • pobuda Mladi in ženske v demokraciji v vrednosti 40 milijonov evrov, ki bo okrepila glas in vodilno vlogo mladih, mladinskih aktivistov in organizacij, ki jih vodijo mladi, po vsem svetu, in sicer s krepitvijo njihovih pravic, opolnomočanjem in spodbujanjem njihove udeležbe v javnih in političnih zadevah. Pobuda bo podpirala organizacije na terenu in mlade aktiviste pri nadzoru nad institucijami, boju proti korupciji, državljanskem opazovanju volitev, zagovarjanju demokratičnih reform, državljanski vzgoji, spodbujanju volilne pravice, svobodi zbiranja in združevanja ter človekovih pravicah;
  • sklad za opolnomočanje mladih, nova pilotna pobuda v vrednosti 10 milijonov evrov, ki bo pobudam, ki jih v partnerskih državah vodijo mladi, zagotavljala neposredno finančno podporo. Poudarek bo na izvajanju ciljev trajnostnega razvoja na lokalni ravni, zlasti v zvezi z okoljem in podnebnimi spremembami ter vključevanjem ranljivih in marginaliziranih mladih;
  • afriško-evropska mladinska akademija, ki bo finančno podporo v višini 50 milijonov evrov namenila priložnostim za formalno in priložnostno učenje ter izmenjave mladih, ki želijo izboljšati svoje vodstvene sposobnosti in vzpostaviti mreže nosilcev sprememb v Afriki.

Akcijski načrt za mlade je eden od ukrepov, s katerimi institucije EU obeležujejo evropsko leto mladih 2022 in njegovo mednarodno razsežnost. Pri tem se poudarja pomembna vloga mladih pri oblikovanju boljše prihodnost, ki naj bo bolj zelena, bolj vključujoča in digitalna.

Ozadje

Akcijski načrt za mlade je rezultat obsežnih posvetovanj z več kot 220 deležniki po vsem svetu, zlasti organizacijami za pravice otrok in mladinskimi organizacijami. Odziva se na legitimno zahtevo mladih, ki se odraža tudi v rezultatih konference o prihodnosti Evrope, po bolj strukturiranem vključevanju v postopke oblikovanja politik in odločanja v EU.

Akcijski načrt za mlade krepi mednarodno razsežnost strategije EU za mlade in temelji na strategiji EU o otrokovih pravicah.

Opira se na Akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo, v katerem je poudarjena potreba po enakopravni, polni in tvorni udeležbi mladih v javnem in političnem življenju, ter na evropski steber socialnih pravic. Poleg tega izvaja akcijski načrt EU za enakost spolov III (GAP III), pri čemer se osredotoča na opolnomočenje deklet in mladih žensk.

Pri akcijskem načrtu za mlade je bil uporabljen pristop na podlagi dokazov, k čemur sta prispevala poročilo Skupnega raziskovalnega središča Komisije (JRC) o kazalnikih, povezanih z mladimi, in pripadajoči nabor podatkov. Poročilo pregleduje mednarodne podatke o mladih za več glavnih tematskih področij in vsebuje priporočila za večjo skladnost deležnikov, ki delujejo na področju mladih.

Akcijski načrt za mlade bo tudi podpiral izvajanje agende ZN za mlade, mir in varnost ter vlogo mladih pri vzpostavljanju trajnega miru, pa tudi njihova prizadevanja za pravičnost in spravo ter boj proti nasilnemu ekstremizmu.

Več informacij:

Akcijski načrt za mlade: vprašanja in odgovori

Akcijski načrt za mlade (skupno sporočilo Komisije in visokega predstavnika)

Poročilo Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije o kazalnikih, povezanih z mladimi

Evropsko leto mladih 2022

Analiza ciljno usmerjenega posvetovanja o akcijskem načrtu za mlade v zunanjem delovanju EU – januar 2022

Priloga k poročilu – Analiza ciljno usmerjenega posvetovanja o akcijskem načrtu za mlade

Vir: Sporočilo Evropske komisije, DG INTPA

Translate »