Komisija je predstavila seznam glavnih kazalnikov za spremljanje napredka pri doseganju okoljskih in podnebnih ciljev EU do leta 2030 ter dolgoročno vizijo do leta 2050 glede dobrega življenja ob upoštevanju omejitev našega planeta. Na podlagi intenzivnega posvetovanja z deležniki in državami članicami je cilj spodbujati preglednost ter Evropejce in Evropejke obveščati o vplivu podnebne in okoljske politike EU.

Kazalniki tako zajemajo napredek pri doseganju okoljske blaginje, vključno z ekonomskimi in socialnimi vidiki. Kot taki bi lahko utrli pot merjenju zdravja gospodarstev in družb na podlagi blaginje ter ne le na podlagi najbolj uveljavljenega gospodarskega kazalnika – BDP.

Glavni kazalniki so oblikovani v skladu s strukturo osmega okoljskega akcijskega programa, ki temelji na evropskem zelenem dogovoru, in vključujejo dva ali tri za politiko najbolj pomembne in statistično zanesljive kazalnike za vsak tematski prednostni cilj do leta 2030; ti zajemajo blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje podnebnim spremembam, krožno gospodarstvo, ničelno onesnaževanje in biotsko raznovrstnost.

Poleg tega seznam vključuje pet kazalnikov za merjenje napredka pri obravnavanju glavnih pritiskov na okolje in podnebje. V skladu s cilji evropskega zelenega dogovora to zajema prehod na trajnostne sisteme za energijo, industrijo, mobilnost in hrano, ki se mora zgoditi v prihodnjih letih.

Niz glavnih kazalnikov vključuje tudi kazalnike za spremljanje napredka pri doseganju glavnih omogočitvenih pogojev, ki zajemajo trajnostno financiranje, načelo „onesnaževalec plača“ in postopno odpravo okolju škodljivih subvencij.

Zadnje poglavje okvira za spremljanje vključuje sistemske kazalnike, katerih cilj je zajeti napredek pri doseganju treh razsežnosti okoljske blaginje, da bi obravnavali tudi ekonomske in socialne vidike, ki presegajo varstvo narave.

Več informacij

Pripravila: PV

Translate »