Ekvilib Inštitut je podal odziv in svoje stališče na predlog Direktive o trajnostnem korporativnem poročanju (Corporate Sustainability Reporting Directive, v nadaljevanju: predlog EK), ki ga je Evropska komisija sprejela dne 21. aprila. Stališče temelji na več kot desetletju izkušenj s področja razvijanja družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji.

Ekvilib inštitut pozdravlja vse predvidene spremembe direktive, ki gredo v smeri:

 • širitve subjektov, ki so zavezani objaviti nefinančne informacije,
 • jasneje in širše se bodo določile obveznosti poročanja določitev,
 • oblikoval se bo enoten standard trajnostnega poročanja,
 • dolžnost objave informacij v poslovnem poročilu – ni več možnosti priprave ločenega poročila in objava v enotni elektronski obliki,
 • pomembnejša vloga zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij ter drugih neodvisnih izvajalcev zagotovil pri dajanju zagotovil v zvezi s trajnostnim poročanjem,
 • prenova pogojev za opravljanje storitev za zakonite revizorje in revizijska podjetja.

V zvezi s predlogom Direktive o trajnostnem korporativnem poročanju podaja nekaj komentarjev, predlogov in usmeritev:

 1. Spodbujamo resen razmislek in posvetovanje z vsemi relevantnimi deležniki o razliki med poročanjem velikih podjetij ter poročanjem njihovih manjših dobaviteljev oz. na splošno srednje velikih in majhnih podjetij.
 2. Pozdravljamo namen Evropske komisije, da v predlogu direktive zajame večje število podjetij, kot jih zajema trenutna direktiva, a menimo, da predlog ni dovolj ambiciozen. Predlog EK zajema vse družbe z nad 500 zaposlenimi ter srednje velika in majhna podjetja, ki kotirajo na borzi. Zagovarjamo stališče je, da bi nefinančno poročanje moralo biti obvezno za vsa velika podjetja, ki ustrezajo vsaj definiciji za velike družbe, ki je v veljavi v Evropski uniji pozivom, da se ob prenosu v nacionalne zakonodaje argumentirano razmisli o uporabi definicije za velika podjetja, ki je sprejeta v državi, ter za srednje velika in majhna podjetja, ki kotirajo na borzi.
 3. Krepitev transparentnosti nefinančnih vidikov poslovanja je potrebno aktivno spodbujati tudi v javnem sektorju, s čimer bi splošno javnost in druge deležniške skupine obveščali tudi o družbeno odgovornih vidikih poslovanja in delovanja velikih javnih zavodov ter neprofitnih ustanov.
 4. Podpiramo predlog o integriranem letnem in trajnostnem poročilu, saj ima sočasno poročanje o finančnih in nefinančnih kazalnikih poslovanja svoje prednosti – tako za podjetja v smeri integracije družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v poslovanje in poročanje, kot tudi za zainteresirano javnost (vključno z investitorji ter kupci). Pozivamo pa, da se ob prenosu direktive v nacionalno zakonodajo slovenska podjetja in organizacije zaveže, da integrirana poročila javno objavljajo v doglednem roku tudi na uradni spletni strani podjetja oz. organizacije ter ne zgolj na portalu AJPES.
 5. Nenazadnje pozdravljamo, da predlog Evropske komisije predvideva uporabo standardiziranega poročanja. Pozivamo, da obstoječi standardi, ter že uveljavljene smernice ISO 26000, predstavljajo vsaj načrt (blueprint), če ne temelj evropskemu standardu.
Translate »