Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (MZZ) je pripravil dolgo pričakovani delovni osnutek Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030, ki jo je danes, 20. 6. obravnaval Strokovni svet za MRS in HP.

Osnutek Strategije prinaša podrobnejšo razdelavo vsebin, ki jih je določila lanskega septembra sprejeta Resolucija o MRS in HP.

Osnutek izpostavlja dejavnosti, ki jih bo Republika Slovenija izvajala v prihodnjih letih, da bo prispevala k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju in prevzemala soodgovornost za odpravo revščine in doseganje trajnostnega razvoja. Natančno določa izhodišča, načela in presečni temi, prednostna vsebinska področja in prednostna geografska območja, krepitev področja mednarodne humanitarne pomoči, vlogo akterjev MRS in HP, vključujoča partnerstav z NVO, zasebnim sektorjem in ustanovami, ozaveščanje javnosti ter upravljanje za rezultate, spremljanje in vrednotenje učinkovitosti.

Načela, po katerih se bo MRS in HP ravnalo, so: (1) pristop, ki temelji na človekovih pravicah, (2) učinkovitost razvojnega sodelovanja, vključno z lastništvom držav in partnerstvom za trajnostni razvoj, (3) skladnost politik za razvoj ter (4) humanitarna načela (humanost, nevtralnost, nepristranskost, neodvisnost). Vsako od teh načel prinaša veliko izzivov in potrebe po krepitvi zmogljivosti na nacionalni ravni, vključno s krepitvijo nevladnih razvojnih organizacij.

Strategija je pripravljena v časovnem okviru Agende 2030, zato se dejavnosti osredotočajo okoli štirih izbranih ciljev trajnostnega razvoja. Spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb, s poudarkom na dobrem upravljanju, enakih možnostih, vključno z enakostjo spolov, ter kakovostnem izobraževanju (CTR 8 in 16) in boj proti podnebnim spremembam, s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi viri (CTR 12 in 13). Ključni presečni temi sta varovane okolja, s posebnim poudarkom na gozdovih in vodah,  ter enakost spolov (CTR 5).

Strategiji bomo v sklopu dejavnosti platforme posvetili še dodatno pozornost, da bomo oblikovali skupno stališče NVRO in pripravili predloge sprememb in dopolnitev. Hkrati lahko ocenimo, da se odpira novo poglavje razvoja slovenskega modela MRS in HP. Ta razvoj pa je odvisen od tega, ali bo Vlada Republike Slovenije, tj. ali bodo politične stranke v MRS in HP prepoznale njun dejanski pomen in temu posvetile več proračunskih sredstev. Zato so ozaveščanje in izobraževanju o tem prav tako ena izmed prioritet v osnutku Strategije.

Translate »