V četrtek, 10. 10. 2019, so CNVOS, PIP in DRPDNM izvedli uradno otvoritev Active Citizens Funda. Prvi razpis bo na spletni strani sklada za aktivne državljanke in državljane objavljen že v petek, 11. 10. 2019 na spletni strani sklada. Razpis bo namenjen srednjim (do 60.000 €) in velikim (do 120.000 €) projektom na štirih ključnih področjih: demokracija, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialna pravičnost in podnebne spremembe. V prvi fazi bo rok za oddajo projektnih idej 11. 12. 2019. Sklad bo sofinanciral 90 % vseh upravičenih stroškov projekta. Na voljo so svetovalci, ki so objavljeni na spletni strani sklada. Za informiranje je na voljo Facebook stran.


V Sloveniji program zasleduje naslednje cilje:

 • krepitev zagovorniške in watchdog vloge nevladnih organizacij;
 • povečanje podpore državljanski vzgoji in človekovim pravicam;
 • opolnomočenje ranljivih skupin;
 • trajnostni razvoj in krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij;
 • krepitev bilateralnega sodelovanja med organizacijami iz Slovenije in organizacijami držav donatork;
 • krepitev regionalnega (čezmejnega) sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami.

Prednostna področja sklada so:

 • demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
 • človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
 • socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
 • enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
 • okolje in podnebne spremembe.
Translate »