Dvaindvajset nevladnih organizacij je pripravilo poročilo o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji z naslovom Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani.

Ob pripravi drugega vladnega poročila o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja v letu 2020 so tudi NVO pripravile poročilo civilne družbe. Poleg predstavitve stanja in oblikovanja priporočil prispevki zajemajo oceno udejanjanja cilja trajnostnega razvoja oziroma posameznega presečnega področja, oris vloge civilne družbe pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja ter morebiten vpliv zdravstvene krize COVID-19 na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Prispevki, ki jih je pripravilo 22 NVO, naslavljajo enakost spolov, nediskriminacijo in človekove pravice, blaginjo otrok, položaj mladih, pravice starejših, pravice migrantov, pravice LGBTI oseb, vključujoče izobraževanje, vključujočo digitalno družbo, podnebne spremembe, čebelarstvo, pravično trgovino, davčno pravičnost, preprečevanje korupcije, družbeno odgovornost podjetij, krožno gospodarstvo in mednarodno razvojno sodelovanje. Poročilo tako naslavlja in podrobneje predstavi nekatere pomembne teme, ki v vladnem poročilu o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja niso zajete.

S sprejemom Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 so se države članice Organizacije združenih narodov, med katerimi je tudi Slovenija, zavezale k vključujočemu in uravnoteženemu razvoju do leta 2030. Indeks trajnostnega razvoja za leto 2020 Slovenijo uvršča na 12. mesto. Indeks ocenjuje, da je Slovenija uspešna pri doseganju 1. (odprava revščine) in 16. cilja trajnostnega razvoja (mir, pravičnost in močne institucije), medtem ko najobsežnejši izzivi ostajajo pri doseganju 2. (odprava lakote), 12. (odgovorna poraba in proizvodnja), 13. (podnebni ukrepi) in 14. cilja (življenje v vodi). Glede na rezultate spletne ankete polovica sodelujočih nevladnih organizacij (NVO) ocenjuje, da si Slovenija za trajnostni razvoj ne prizadeva dovolj, kljub temu da jih več kot 70 odstotkov ocenjuje, da je trajnostni razvoj za Slovenijo izredno pomemben. Velika večina NVO je prepričanih, da bo zdravstvena kriza COVID-19 ogrozila doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Vsak prispevek poročila ponuja nabor priporočil, osredotočenih na posamezen cilj ali področje, za učinkovitejše izvajanje skladnega razvoja. Priporočila NVO Vlado RS med drugim pozivajo h krepitvi zagotavljanja prostora civilne družbe, krepitvi mehanizmov zagotavljanja polne vključenosti vseh posameznikov, vključno z ranljivimi in marginaliziranimi skupinami, k pripravi celovite analize ter ustreznih ukrepov za polno udejanjanje načela »nikogar pustiti ob strani«, h krepitvi skladnosti politik za trajnostni razvoj ter k vzpostavitvi vladnega posvetovalnega telesa za Agendo 2030. Poročilo NVO je odraz prizadevanj civilne družbe, da zadani cilji ne ostanejo zgolj mrtva črka na papirju.

Vsebine poročila so prispevale naslednje nevladne organizacije: Čebelarska zveza Slovenije; Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje; Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra; Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA; Ekvilib Inštitut; Focus, društvo za sonaraven razvoj; Forum za enakopraven razvoj (FER); Inštitut za afriške študije; Inštitut za elektronsko participacijo/Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo; Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES); Mirovni inštitut, Mladinski svet Slovenije; SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč; Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC; Slovenska filantropija; Slovenska fundacija za UNICEF; Transparency International Slovenia; Zavod 3MUHE; Zavod POVOD; Zavod TRI; Zveza društev upokojencev Slovenije in Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Publikacija je pripravljena v okviru projekta »Okrepljeno sodelovanje med NVO in njihove zmogljivosti spremljanja za okrepljeno lastništvo nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji«, ki ga ob podpori globalne mreže Forus, katere članica je Platforma SLOGA, sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije.

SLOGA Poročilo NVO – Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani 2020 (slovenska verzija)

SLOGA NGO report – Sustainable Development That Leaves No One Behind 2020 (angleška verzija)


Platforma SLOGA v okviru partnerstva z globalno mrežo razvojnih nevladnih organizacij Forus izvaja projekt Okrepljeno sodelovanje med NVO in njihove zmogljivosti spremljanja za okrepljeno lastništvo nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji, namenjen krepitvi položaja civilne družbe pri oblikovanju politik in h krepitvi lastništva nad cilji trajnostnega razvoja v Sloveniji. Podpornik projekta je Forus, financerja pa Evropska komisija in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije. Izražena stališča na odražajo stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

FORUS FINANCERJI LOGO

Translate »