CNVOS obvešča, da razpisujejo postopek izbora 4 (štirih) predstavnikov nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu s področja varstva okolja v Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja. Rok za prijavo je 20. oktober 2020.

Poziv k imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij je na CNVOS naslovilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Svet je posvetovalno telo ministra na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki obravnava in sprejema stališča ter daje mnenja in pobude ministru, zlasti o stanju in trendih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini, strategijah, programih in načrtih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja, zakonodajnem urejanju varstva okolja in trajnostnega razvoja, delovanju države in občin v zvezi z varstvom okolja in trajnostnega razvoja ter posameznih perečih vprašanjih obremenjevanja okolja in trajnostnega razvoja ter pobudah javnosti.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bo postopek izbora izveden kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Temeljni pogoj za sodelovanje je, da gre za nevladno organizacijo, ki ima pridobljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 5. 10. 2020 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 20. 10. 2020 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 26. 10. 2020 – rok za dopolnitev prijav
 • 27. 10.  2020 ob 11:00 – seja komisije za pregled prijav;
 • 27. 10. 2020 – objava seznama upravičencev predlaganih kandidatov
 • 6. 11. 2020 ob 11:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 6. 11. 2020 – začetek volitev (pogojno)
 • 11. 11. 2020 – zaključek volitev (pogojno)
 • 12. 11. 2020 ob 11:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja dela sveta.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po novem Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Prijave pošljite:

 • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
 • po elektronski pošti na: predstavniki@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 20. 10. 2020 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

Več informacij.