Z globalnim učenjem do odgovornega aktivnega državljanstva


Osnovne informacije o projektu:

Nosilec:
Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje

Partnerji projekta:
Zavod Voluntariat, SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, socialno podjetje Skuhna

Trajanje projekta:
oktober 2018 – december 2019

Financer projekta:
Ministrstvo za javno upravo Republike SlovenijeS povečano prepoznavnostjo globalnega učenja (GU) v Sloveniji se vedno znova kaže tudi potreba po bolj koordiniranem razvoju področja, tudi znotraj nevladnega sektorja. Z namenom prispevati k razvoju in profesionalizaciji NVO, ki delujejo na področju GU, da bodo lahko v večji meri izvajale javne politike so Humanitas, platforma Sloga, Zavod Voluntariat in Skuhna s projektom »Z globalnim učenjem do odgovornega aktivnega državljanstva« letos uspešno kandidirale na Javnem pozivu za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva Ministrstva za javno upravo.

Partnerji projekta že dlje časa delujejo na različnih področjih GU in so aktivno vključene v delovno skupino GU platforme Sloga, ki sicer vključuje 15 organizacij, ter v mednarodne vsebinske mreže in projekte.

Projekt je namenjen povezovanju, krepitvi učinkovitosti in inovativnosti celotnega področja GU, ki vključuje tudi druge deležnike, saj se le tako lahko doseže večjo povezanost in stabilnost delovanja NVO na tem področju. S subvencioniranimi zaposlitvami za 15 mesecev bodo partnerji projekta lahko pomembno vplivali na krepitev področja, tako z vidika njegove prepoznavnosti v nevladnem in vladnem sektorju, kot z vidika usposobljenosti kadra. Poleg krepitve strokovne usposobljenosti predstavnikov NVO in drugih multiplikatorjev GU, bo posebna pozornost namenjena mreženju različnih deležnikov na področju formalnega in neformalnega izobraževanja ter zagovorništvu na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju. Tekom celotnega projekta bomo NVO in druge deležnike tudi redno obveščali o novostih in priložnostih na področju GU preko že vzpostavljenih kanalov. V okviru projekta bo izveden pregled različnih virov financiranja, kar bo pripomoglo k več prijavam NVO na razpise, izdelava strategije za zbiranje sredstev in trženje pa bo pripomogla k dodatnemu viru prihodka partnerskih organizacij, pa tudi prihodka drugih NVO, s katerimi partnerji projekta sodelujejo. Vse našteto bo prispevalo k bolj povezanemu in stabilnemu nevladnemu sektorju ter k ohranitvi oz. povečanju delovnih mest na področju globalnega učenja.– Priprava zagovorniške strategije za področju globalnega učenja.
– Priprava dokumentov in gradiv za načrtovanje in izvajanje javnih politik na lokalni in nacionalni ravni za podporo in vključevanje globalnega učenja v formalno in neformalno izobraževanj.
– Sestanki s političnimi odločevalci na lokalni, nacionalni in evropski ravni (predstavniki ministrstev in drugih vladnih uradov, občin, lokalnih skupnosti, Evropske komisije itd.).
– Prevod ključnih mednarodnih dokumentov, ki se navezujejo na GU, v slovenski jezik.
– Sodelovanje pri organizaciji nacionalne konference o globalnem učenju.


– Prenos znanja in izkušenj med NVO in drugimi deležniki (npr. učitelji, mladinskimi delavci, predstavniki pristojnih ministrstev itd.) na lokalni, nacionalni in evropski ravni.
– Usklajevanje stališč med NVO o načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni (podlaga za zagovorništvo).


– Priprava in izvedba usposabljanj za predstavnike NVO o kakovostnem globalnem učenju.
– Predstavitev lokalnih, nacionalnih in evropskih politik, ki so povezane s področjem globalnega učenja.
– Priprava vsebinskih, metodoloških in organizacijskih smernic za delovanje na področju kakovostnega globalnega učenja za NVO in druge multiplikatorje.
– Priprava kodeksa o etični uporabi podob in sporočil za NVO.
– Predstavitev in izmenjava dobrih praks med NVO in drugimi multiplikatorji globalnega učenja.
– Koordinacija delovne skupine za globalno učenje.


– Informiranje NVO o priložnostih in novostih na področju globalnega učenja.
– Priprava skupnega vstopnega portala z gradivi globalnega učenja


– Priprava pregleda možnih virov financiranja NVO za področje globalnega učenja.
– Priprava podlage za NVO o lansiranju in trženju storitev za različne ciljne skupine.


– Priprava in izvedba usposabljanj za multiplikatorje (učitelje, prostovoljce, mlade, predstavnike vladnih ustanov in občin itd.)
– Opredelitev kompetenc za globalno državljanstvo


Translate »