Projekt »Tudi ti si globalni sosed« se izvaja v evropskem letu za razvoj 2015, katerega cilj je državljanom približati mednarodno razvojno sodelovanje EU ter prikazati dejanski in trajnosten pomen v svetu.

Kaj pomeni razvojno sodelovanje in kdo ter kako ga izvaja? Zakaj je razvojno sodelovanje pomembno? Kakšni so rezultati razvojnega sodelovanja in kako je k temu pripomogla EU ter njene države članice? Namen projekta »Tudi ti si globalni sosed« je naslavljati ta vprašanja, razbijati mite in predsodke, ki spremljajo te teme, ter prispevati h globalni solidarnosti.

Dodatne informacije o projektu

Naslov projekta: ARSICRO 2015 (Tudi ti si globalni sosed)

Nosilec projekta: SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Partnerji projekta: CROSOL (Hrvaška), GONG (Hrvaška), CMS (Hrvaška), Udruženje Narodni parlament (Srbija)

Trajanje projekta: 11 mesecev

Specifični cilji:

  • Ozaveščanje o skupni odgovornosti in solidarnosti za globalno sodelovanje.
  • Večja informiranost in zavedanje splošne javnosti, civilne družbe, odločevalcev ter še posebej mladih o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalne solidarnosti, še posebej pa o vlogi Evropske unije (EU) in njenih držav članic.
  • Povečevanje dosega in učinkovitosti ozaveščevalnih kampanj glede mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
  • Povezovanje z drugimi sektorji civilne družbe (okoljski, zdravstveni, mladinski itd.) in krepitev obstoječih sinergij z namenom zagovarjanja skupnih ciljev.

Tematski sklopi

Naše okolje se hitro spreminja in postaja vse bolj raznoliko. Kulturna raznolikost je temeljna značilnost človeške družbe, ki je posledica migracij, prizadevanj številnih etno-nacionalnih skupin za ločeno in prepoznavno kulturno identiteto, učinkov globalizacije na kulture in s tem povezanim vplivom informacijskih ter komunikacijskih medijev in rastoče medsebojne povezane ter soodvisnosti vseh regij sveta. Življenje v multikulturnem okolju je nekaj vsakdanjega za veliko število posameznikov, posledično pa upravljanje večkulturne pripadnosti in sobivanja predstavlja enega temeljnih izzivov in potreb v današnjem svetu.

Kulturna raznolikost pogosto sproža strah, ki temelji na stereotipih, različnih oblikah rasizma, diskriminaciji. To lahko vodi v nasilje in ogrožanje miru ter sobivanja v lokalnih in nacionalnih skupnostih. Ravno zato je medkulturna strpnost ključna za ustvarjanje občutka skupnosti in pripadnosti ter posledično za miroljubno in konstruktivno življenje v multikulturnem svetu.

TUDI TI lahko spoštuješ sočloveka

TUDI TI se lahko izobraziš o drugih kulturah

TUDI TI lahko promoviraš medkulturni dialog

TUDI TI lahko zavračaš nasilje

TUDI TI se lahko boriš proti sovražnemu govoru

Kontekst

Po rezultatih Eurobarometra 2013 več kot 80 % državljanov EU verjame, da je razvojna pomoč pomembna, medtem ko 60 % zagovarja večji prispevek EU k razvojnemu sodelovanju. Dve tretjini ljudi tudi meni, da bi moral biti boj proti revščini v državah v razvoju ena glavnih prioritet EU. Hkrati pa kar polovica vprašanih ne ve, za kaj so porabljena sredstva EU, namenjena razvojnemu sodelovanju. V državah, kjer delujejo nosilec in partnerji v projektu, v času varčevalnih ukrepov in vedno večji revščini prebivalstva narašča sentiment o zmanjševanju prispevkov za mednarodno razvojno sodelovanje, čeprav je podpora razvojnemu sodelovanju že tako med najnižjimi v EU. Zato je še toliko bolj potreben nov pristop k ozaveščanju, z učinkovitejšimi metodami, ki se približajo posameznim ciljnim skupinam.

Ravno v luči teh podatkov vidimo ogromen pomen in nujnost projekta, ki cilja k povečanju podpore globalnemu sodelovanju in razvojni pomoči s strani državljanov ter k ozaveščanju splošne javnosti, civilne družbe, odločevalcev ter še posebej mladih o različnih vidikih mednarodnega sodelovanja in globalne solidarnosti. Ciljna skupina, kateri bomo v okviru projekta namenili dodatno pozornost, so mladi, saj so tisti, ki bodo gradili prihodnost mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in krepili globalno solidarnost. Mladi se morajo zavedati pomena mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter delovanja organizacij na tem področju. Potrebno je razbiti predsodke in stereotipe ter negativno mnenje o razvojnih in humanitarnih organizacijah ter z neposrednim pristopom preko osebnih zgodb in multimedijskih vsebin prikazati realno sliko in potrebe ter vlogo vsake državljanke in državljana pri izboljšanju razmer in gradnji globalne solidarnosti. Skozi dogodke in razprave je tako pri mladih, kot pri drugih ciljih skupinah, ki jih bodo naslavljale projektne aktivnosti, cilj doseči kritično razumevanje področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, saj je to ključno orodje za sodelovanje v demokratičnih procesih na vseh ravneh.

Končni cilj projekta je večja ozaveščenost in boljše razumevanje razvojnega sodelovanja, politik in možnosti za udejstvovanje posameznikov na tem področju ob samem koncu evropskega leta za razvoj 2015. S tem želimo krepiti zmogljivosti vseh sodelujočih organizacij za izvajanje zagovorništva za skladnost razvojnih politik.

Celotno galerijo podpornikov kampanje in utrinkov iz različnih prireditev po Sloveniji, kjer smo predstavljali kampanjo širši javnosti, lahko najdete tukaj.