Projekt »S Slogo(m) do učinkovitega razvojnega sodelovanja III«

Platforma SLOGA je za obdobje 2012-2014 pridobila sofinanciranje projekta »S Slogo(m) do učinkovitega razvojnega sodelovanja III« s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za pravosodje in javno upravo.

Splošni namen projekta je krepitev aktivne vloge NVO pri oblikovanju in izvajanju javnih politik mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS) in humanitarne pomoči (HP), to je uveljavljanje civilnega dialoga, krepitev usposobljenosti NVO, zagotavljanje servisnih storitev za NVO in promocija nevladnega sektorja med širšo in strokovno javnostjo. Za doseganje tega namena smo si zadali naslednje konkretne cilje:

  1. Konsolidacija na področju zagovorništva: aktivno prizadevanje za sistemsko vključevanje slovenskih razvojnih NVO v  uradne področne dokumente, ki določajo politiko MRS in HP ter zagotovitev sistemsko urejenega sodelovanja z pristojnimi političnimi odločevalci.
  2. Optimizacija na področju informacijske dejavnosti: dvig kvalitete informacijskih storitev za ključne ciljne skupine, njihova večja vključenost preko e-participacije in dvig prepoznavnosti z inovativnimi pristopi, s ciljem okrepiti svojo vlogo osrednjega informacijskega kanala na področju MRS in HP.
  3. Razvoj storitveno usmerjenega centra za podporo NVO: vzpostavitev sistema visoko kvalitetnega in specializiranega razvojnega servisa za NVO (usposabljanja, svetovanje, informacijska podpora), ki bo članicam mreže zagotavljal kvaliteto in zadostno podporo za njihovo opolnomočeno in bolj  trajno delovanje.
  4. Okrepitev delovanja mreže: konsolidacija prihodnjih strateških usmeritev in standardov delovanja, razvoj novih storitev mreže za zagotavljanje trajnosti in razvoj visoko strokovnega kadra za izvedbo vseh projektnih in strateških dejavnosti.

Projekt je namenjen predvsem NVO, ki delujejo na področju MRS, HP ali sorodnih področjih, in hkrati izkazujejo interes za mrežno sodelovanje. Posredno je projekt namenjen tudi ozaveščanju širše javnosti: političnim odločevalcem in javni upravi, medijem, akademski sferi in izobraževalnim institucijam ter predstavnikom zasebnega sektorja.

Projekt delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Translate »