Izzovimo krizo

Naslov projekta
ctc-logo-slovenianIzzovimo krizo  – promocija globalne pravičnosti in prizadevanja državljanov v času negotovosti

Namen (posebni cilji):

Glavni namen projekta je vključiti mlade ljudi iz Grčije, Italije, Irske, Portugalske, Slovenije in Španije z namenom razumevanja soodvisnosti lokalnih in globalnih neenakosti ter jim posledično omogočiti, da postanejo aktivni zagovorniki na področju globalne pravičnosti. S se poskuša na agendo zasidrati razvojne politike, navkljub varčevalnim ukrepom doma.

Kontekst:

Projekt razvija kritično zavedanje med mladimi in jim omogoča razumevanje trajajoče evropske dolžniške krize v globalnem, soodvisnem kontekstu. Ohranjanje podpore in vključevanja javnosti v mednarodni razvoj je težje v časih zategovanja pasu in negotovosti vzdolž Evrope. Trenutni kontekst strogih varčevalnih ukrepov v partnerskih državah je še posebej zahtevno za mlade osebe (pripravnike, študente itd.), ki so v procesu vstopanja na trg dela ali nadaljevanja izobraževanja/usposabljanja. Z zagotavljanjem prostora za kritično refleksijo o lokalnem kontekstu vprašanj, ki se dotikajo globalne pravičnosti v Evropi (dolg, neenakost itd.) in povezovanjem le-teh z globalno revščino in neenakostjo je namen projekta vključiti mlade v procese delovanja in naslavljanja vprašanj neposredno povezanih s koherentno vizijo mednarodnega razvoja. Stremi k zagotavljanju iskanja potencialni rešitev na vprašanja neenakosti in nepravičnosti, predvsem v kontekstu razvojne agende po letu 2015, ki bi imele globalno dimenzijo in bi zagotavljale prostor za delovanje posameznikov znotraj Evrope. Tak pristop vodi k solidarnosti z drugimi državami in skupnostmi in k dvigovanju podpore za mednarodne razvojne politike, ki prispevajo k izkoreninjanju revščine in neenakosti po celem svetu, navkljub obstoječim varčevalnim ukrepom.

Metodologija:

Skozi projekt se bo identificiralo, usposabljalo in podpiralo mrežo Mladih Globalnih Zagovornikov (Young Global Advocates – YGA), ki prihajajo iz 6 partnerskih držav. Osebe bodo v skladu z njihovimi aktivnostmi delovale tako v lastnih državah kot po Evropi. YGA, podprt s strani projektnih partnerjev, so ključni za širši vpliv projekta skozi zagotavljanje multiplikacijskega učinka preko:

   • Zasedanj v skupnostih, organizacijah in državah sodelujočih, ki so vodena s strani strokovnjakov,
   • Spletne platforme in intenzivne prisotnosti na družbenih medijih,
   • Spodbujanja razvojnih nevladnih organizacij k povezovanju njihovih mednarodnih aktivnosti z lokalnimi vprašanji pravičnosti,
   • Odpiranje medijskega prostora za debato in refleksijo o globalnih vidikih finančne krize,
   • Naslavljanje odločevalcev preko vse-evropske mladinske kampanje, katere vrhunec predstavlja evropska državljanska pobuda s ciljem 1 milijona podpisnikov.

Več informacij o učinkih, rezultatih in izidih projekta najdete tukaj.


Kdo so mladi globalni zagovorniki?

Projekt Izzovimo krizo (Challenging the crisis) in kampanja delujeta preko mreže mlajših odraslih v vsaki od partnerskih držav. Imenujemo se mladi globalni zagovorniki (ang. Young Global Advocates – YGA). Delujemo tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Trenerji so nas povezali, da smo skozi globalno učenje izbrali skupen fokus za našo kampanjo.

Zdaj izvajamo kampanjo v naših državah, tako da se predstavljamo na prireditvah, izvajamo delavnice, sodelujemo z javnostjo, nevladnimi organizacijami, mediji, političnimi odločevalci in drugimi mladimi.

Za več informacij o skupini mladih globalnih zagovornikov v posamezni državi se obrnite na:

Irska: youth@ideaonline.ie

Grčija: fthprojects@gmail.com, ctcthinksocial@gmail.com

Italija: giovani@cipsi.it, baravalle.fondazione@bancaetica.org

Portugalska: desafiaracrise@gmail.com

Slovenija: info@sloga-platform.org, patricija.virtic@sloga-platform.org

Španija: desafiando@ecosfron.org


Translate »