Globalno za lokalno – lokalno za globalnoTrajanje: 1. junij–30. september 2017
Financer: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije/Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
Nosilec: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
(prof. dr. Maja Bučar kot pedagoška mentorica)
Neprofitni partner: platforma SLOGA
(Adriana Aralica kot strokovna sodelavka)Namen projekta »Globalno za lokalno – lokalno za globalno« je krepiti ozaveščenost mladih o trajnostnem razvoju skozi prizmo migracij s krepitvijo kompetenc študentov na področju problemskega preučevanja in prenosa mednarodnih tem na izvedbeno lokalno raven in ozaveščanjem osnovnošolcev v Osrednjeslovenski regiji o ciljih trajnostnega razvoja in migracijah.

Projekt »Globalno za lokalno – lokalno za globalno«, ki je bil izbran za financiranje na razpisu Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018, naslavlja krepitev odprte, trajnostne družbe in enakih možnosti, ki predstavlja pogoj za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v lokalnem okolju. Novi globalni cilji, ki so jih vse države članice Organizacije združenih narodov soglasno sprejele v Agendi 2030 za trajnostni razvoj leta 2015, postavljajo nove temelje pri naslavljanju neenakosti, gospodarske rasti, dostojnih delovnih mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, energije, podnebnih sprememb, trajnostne potrošnje in proizvodnje ter miru in pravičnosti. Novi cilji predstavljajo prelomnico, saj jih bodo uresničevale vse države. Za dejansko implementacijo ciljev trajnostnega razvoja je potrebno le-te z globalne ravni prenesti na lokalno raven, saj bodo prav spremembe v lokalnem okolju z aktivno participacijo lokalne skupnosti vplivale na ozaveščenost in spremembe na globalni ravni. Na inovativen in kreativen način, z oblikovanjem učnih vsebin ter izvedbo delavnic, želimo osnovnošolcem približati cilje trajnostnega razvoja skozi prizmo migracij. Čeprav prosilci za azil ter osebe z mednarodno zaščito predstavljajo zelo nizek delež tujcev v Sloveniji, je bil občutek njihove številčnosti (in s tem povezani strahovi pred nepoznanim) okrepljen s t. i. begunskim oz. migracijskim valom čez Slovenijo v letu 2015. Cilji trajnostnega razvoja nalagajo zavezo krepitve odprte, vključujoče in strpne družbe, ki predstavlja podporno okolje za integracijo priseljencev, zato je potrebno vsebine trajnostnega razvoja, migracij ter medkulturnega dialoga vključevati v osnovnošolsko izobraževanje.  Največ priseljencev je nastanjenih v Osrednjeslovenski regiji, zato je ozaveščanje o socialni neenakosti, dostopnosti do izobraževanja in do trga dela, pa tudi podnebnih spremembah nujno za bolj odprto družbo, ki sprejema različnost in predstavlja predpogoj za integracijo priseljencev v lokalno okolje. V sodelovanju z negospodarskim partnerjem bodo študenti na inovativen in kreativen način sodelovali pri vključevanju vsebin trajnostnega razvoja ter migracij v formalno osnovnošolsko izobraževanje s sooblikovanjem pedagoških materialov in preverjanjem le-teh preko delavnic, s čimer bodo pridobili nova znanja in izkušnje, hkrati pa bodo lahko svoje kompetence uporabili tudi v praksi.


GLG-logos

Translate »