Na podlagi s strani Ministrstva za okolje z dne 31. avgusta 2020 objavljenega osnutka »Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050« smo podali predloge dopolnitev, pri čemer smo se zaradi obsežnosti samega dokumenta osredotočili predvsem na  z našega delovnega področja pomembno poglavje, to je na 10. poglavje »Mednarodni pogled«. Pri pripravi predlogov so sodelovale zainteresirane nevladne razvojne in humanitarne organizacije, članice platforme SLOGA.

V samem odzivu smo kot ključen predlog utemeljili, da je zaveza za podnebno financiranje nova in dodatna, pri čemer pa bi bilo potrebno, da se slednje tudi v dolgoročni podnebni strategiji še posebej izpostavi. V nadaljevanju smo pripravljavcu utemeljili 3 ključna priporočila:

  • sredstva za mednarodne aktivnosti Podnebnega sklada bi bilo smiselno jasno in nedvoumno opredeliti kot dodatna in ločena od uradne razvojne pomoči, a hkrati dopolnjujoča ter komplementarna sredstvom uradne razvojne pomoči ob upoštevanju s strani mednarodne skupnosti dogovorjenega koncepta zagotavljanja skladnosti politik za trajnostni razvoj;
  • prednostno financiranje ukrepov v najranljivejših državah globalnega juga, pri čemer naj se tudi upošteva krepitev dvostranskih odnosov s prioritetnimi državami za Slovenijo na področju uradne razvojne pomoči;
  • določitev, da bodo razpisi za mednarodne projekte na področjih boja proti spremembam podnebja, kar med drugim vključuje izvajanje prilagoditvenih in blažitvenih ukrepov, izvajani ločeno od razpisov uradne razvojne pomoči, vendar skladno s cilji in načeli strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Pripravljeni predlogi so bili dne 30. septembra 2020 posredovani na Ministrstvo za okolje in prostor.

Dokument Predlogi na osnutek dolgoročne podnebne strategijo do leta 2030

Translate »