V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi obstoječih in vzpostavitvi novih tematskih partnerstev ter mrež med civilnodružbenimi organizacijami v Turčiji.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 200.000 do 500.000 EUR, sofinancira se do 100 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU, držav kandidatk (vključno s Turčijo), držav EEA ter držav upravičenk v okviru instrumenta ENPI. Glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Več o razpisu