Srečanje ustanoviteljic in članic platforme SLOGA, na katerem so se članice seznanile z delom platforme v letu 2016 in s sekretariatom sooblikujejo načrte za delovanje platforme v letu 2017, tudi v luči procese na nacionalni, EU in globalni ravni, ter skupne ukrepe za krepitev položaja nevladnih organizacij, ki delujemo na področju razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči, je potekalo 25. 1. 2017. Predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve so predstavili osnutek novega Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter odgovorili na vrsto vprašanj.


V preteklem letu je platforma SLOGA spremljala pomembnejše procese na nacionalni, evropski in globalni ravni ter se nanje odzivala s ciljem vključevanja civilne družbe v vse relevantne procese.

»Pred nami so pomembna dejanja v procesih, ki bodo zelo zaznamovala naše prihodnje delovanje: Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči je tik pred sprejemom na vladi, Ministrstvo za zunanje zadeve je pripravilo osnutek novega zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju, ki bo preoblikoval model sodelovanja med akterji razvojnega sodelovanja, temeljito bo treba pregledati ponujene rešitve, predvsem koncept strateškega partnerstva. V novi strategiji bodo zapisane usmeritve za sodelovanje z nevladnimi organizacijami in za ozaveščanje javnosti, krepi se vloga zasebnega sektorja. Partnerski odnos med akterji bo zelo pomemben, če želimo okrepljeno delovati na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči« je pomembne mejnike za leto 2017 orisal Albin Keuc, direktor platforme SLOGA.

Osnutek Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči je predstavila namestnica generalne direktorice za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve Veronika Boškovič Pohar. Predstavniki organizacij članic platforme SLOGA so s predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve razpravljali o novostih ureditve mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije ter o izkušnjah in izzivih, s katerimi se srečujejo slovenske razvojne nevladne organizacije. Veliko časa so posvetile razpravi o strateškem partnerstvu, sodelovanju nevladnih organizacij s podjetji v državah v razvoju, pomembnosti globalnega učenja ter vlogi zakona za krepitev sektorja.

Med najbolj aktivnimi v preteklem leto je bilo delovno področje za globalno učenje, ki je z rednimi sestanki in udeležbo predstavnikov na mednarodnih srečanjih ter številnimi aktivnostmi doprineslo h krepitvi celotnega sektorja. Izvedena je bila nacionalna konferenca za globalno učenje v Ljubljani, motivacijski dan za učitelje globalnega učenja v Kopru, izdana tematska številka Slogopisa o globalnem učenju, izdan priročnik Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, izdani mesečni tematski e-novičniki za učitelje, o Agendi 2030 za trajnostni razvoj in vlogi globalnega učenja pri njihovi implementaciji se je obveščalo tudi preko tematskih mesecev o ciljih trajnostnega razvoja, izvaja se spletna ozaveščevalna kampanja na to tematiko, izvedene so bile številne delavnice globalnega učenja za otroke mlade, pa tudi učitelje in druge multiplikatorje. Aktivnosti na področju humanitarne pomoči so se v letu 2016 osredotočale predvsem na prvi Svetovni humanitarni vrh, ki je v Istanbulu potekal 23. in 24. maja. Vzpostavljeno je bilo tudi Stičišče za davčno pravičnost, ki ga koordinirata Ekvilib Inštitut in SLOGA, katerega cilj je obravnava davčne pravičnosti kot presečne teme, kjer se razpravlja o izogibanju plačevanja davkov in posledicah za lokalno ter svetovno gospodarstvo in mednarodno razvojno sodelovanje. V letu 2016 smo aktivno podprli delovanje Stičišča za viške hrane, saj je poleg izkoreninjenja revščine izkoreninjenje lakote ena od ključnih vsebin mednarodnega razvojnega sodelovanja. Ta vsebina je pomemben del tudi ciljev trajnostnega razvoja oz. Agende 2030 za trajnostni razvoj. SLOGA je bila zelo aktivna na področju migracij in begunskih tematik. Vse leto so potekali koordinacijski sestanki in redna komunikacija Koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij, ki se je udeleževala srečanj z vladnimi predstavniki in telesi, s Civilno družbo, Policijo in Uradom Vlade RS za komuniciranje. Koordinacija je pripravila številne skupne pozive relevantnim deležnikom in usposabljanja.

V letu 2016 je SLOGA nadaljevala s komuniciranjem po ustaljenih kanalih (spletne strani, družbena omrežja, e-novičniki, Slogopis, sporočila za javnost) in vzdrževala dobre odnose z mediji. Vzpostavila je novo tematsko spletno stran o ciljih trajnostnega razvoja oz. o globalnih ciljih: www.globalni-cilji.si. Število sledilcev na Twitterju in všečkov na Facebooku se je povečalo. V zadnjem letu nam je s pomočjo novih pristopov pri objavah uspelo pritegniti tudi ljudi izven nevladniških krogov. Poleg ustaljenih e-novičnikov za področja razvojnega sodelovanja SLOGA, HOC e-novicami in novicami za področje globalnega učenja, je vzpostavila tudi nov e-novičnik za učitelje na temo globalnega učenja.

Udeleženci srečanja vse te teme naslavljajo z namenom bolj učinkovitega in uspešnega oblikovanja ter izvedbe skupnih zamisli, projektov in zagovorniških dejavnosti v letu 2017.

Srečanja so se udeležili predstavniki naslednjih nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij:

Mednarodni afriški forum

Humanitarno društvo ADRA Slovenija

DOVES FEE Slovenia

Ekvilib Inštitut

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Global Call to Action Against Poverty Slovenija

Društvo Humanitas

Inštitut za afriške študije

SLOGA

Slovenska karitas

Slovenska filantropija

Vitra Cerknica

Zavod Global

Zavod Krog

Zavod Povod

Zavod Voluntariat

Translate »