Sprejeta Deklaracija o zunanji politiki RS, strategija tik pred sprejemom

Državni zbor Republike Slovenije je 10. julija 2015 po večletnih pripravah sprejel novo Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije. Deklaracija določa vrednotne in pravne temelje slovenske zunanje politike, sedem ciljev in deset prednostnih nalog. Deklaracija med cilje uvršča “okrepljeni multilateralni sistem, ki temelji na […] okrepljenem mednarodnem razvojnem sodelovanju in trajnostnem razvoju.”

Med prednostna področja uvršča dejavno zavzemanje za pravice otrok, žensk, narodnih manjšin ter najbolj ranljivih skupin, vključno z uveljavljanjem načela odgovornost. Vključuje pa tudi soočenje z izzivi staranja prebivalstva, krepitev medkulturnega dialoga in strpnosti. Deklaracija je še izpostavila “področje podnebnih sprememb, s poudarkom na trajnosti vodnih virov in gozdnega bogastva ter biotski in geografski raznovrstnosti” kot prednostno. Med območji je izpostavljen Zahodni Balkan.

Deklaracija je bila prvi korak na poti do celovite zunanje politične strategije, ki jo je Vlada RS že posredovala v seznanitev Državnemu zboru RS. Njeno sprejetje na Vladi RS bi naj bilo predvideno še pred državnozborskimi počitnicami. Na podlagi deklaracije, sprejete v Državnem zboru RS, in strategije, sprejete na Vladi RS, bo Ministrstvo za zunanje zadeve pripravilo še izvedbeni načrt.

MZZ je pozdravil sprejem deklaracije o zunanji politiki RS in izpostavil, da so bili v večletne priprave tega dokumenta vključeni “številni slovenski diplomati, najvidnejši slovenski strokovnjaki s področja mednarodnih odnosov (zbrani v Strateškem svetu za zunanjo politiko in izven njega), civilna družba, nevladne organizacije, vladne institucije in Državni zbor RS”.