Državni zbor RS je 17. 4. 2018 sprejel predlog Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije. Kot je v predstavitvi predloga zakona na 60. izredni seji Državnega zbora poudaril državni sekretar Andrej Logar, zakon usklajuje normativni okvir z že obstoječo prakso ter ustvarja podlago za napredek in razvoj na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS).
Novi zakon, ki nadomešča do sedaj veljavnega iz leta 2006, je temeljni pravni akt za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v partnerskih državah – tj. v državah v razvoju.

S sprejemom Zakona bosta tako izvajanje kot tudi poraba sredstev, namenjenih mednarodnemu razvojnemu sodelovanju in humanitarni pomoči, učinkovitejša. S tem bo Slovenija lažje nosila svoj del odgovornosti za uresničevanje zavez iz Agende 2030 ter drugih mednarodnih in notranjih aktov, namenjenih skladnejšemu razvoju v svetu.

Poglavitne novosti, ki jih prinaša zakon, so bolj prilagodljivo, pregledno in na nacionalni ravni usklajeno načrtovanje sredstev, kar omogoča uvedba okvirnega programa. Zakon tudi spodbuja proaktivno sodelovanje zasebnega sektorja ter uvaja pravno podlago za sklepanje večletnih strateških partnerstev z izbranimi partnerji. Prav tako omogoča sodelovanje z drugimi donatorji v partnerskih državah ter ustvarja pravno podlago za skupno in deljeno financiranje programov ali projektov z drugimi partnerji. Pomembna novost je uvedba enotnega sistema za sodelovanje z ustanovami in zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija.

Vsebina zakona temelji na dosedanjih izkušnjah izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in aktualnih trendih v mednarodni skupnosti ter upošteva priporočila različnih revizij s strani državnih organov, evalvacij MRS, OECD in priznanih strokovnjakov s tega področja. Ministrstvo je pri pripravi zakona tesno sodelovalo z nevladnimi organizacijami in drugimi izvajalci ter s Strokovnim svetom za MRS.

Translate »