Usmerjevalna skupina projekta Svetovljanske Evrope (World Wise Europe) je del svojega rednega srečanja v Talinu (Estonija) 4. in 5. decembra namenila usposabljanju na temo skladnosti politik za trajnostni razvoj (PCSD, Policy Coherence for Sustainable development). Udeležencem iz devetih platform razvojnih organizacij so strokovnjaki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) predstavili sam koncept, udeleženci so izboljšali razumevanje praktične uporabnosti za nacionalno rabo pri izvajanju globalnih ciljev trajnostnega razvoja ter se seznanili z analitičnimi in spremljevalnimi orodji skladnosti politik za trajnostni razvoj. Izvedli so tudi praktično vajo v obliki skupinskega dela glede kritičnih interakcij med cilji trajnostnega razvoja in podcilji na temo prehranske varnosti.

Ključno spoznanje celotne vaje je, da se bo potrebno na kompleksnost ciljev trajnostnega razvoja ter konkretnih podciljev odzvati z oblikovanjem slovenski stvarnosti primernega implementacijskega modela – imamo relativno maloštevilno, nerazvejano in plitko državno upravo, šibko družbeno odgovornost podjetij ter šibko civilno družbo. To so realne omejitve. Nov model bo zato moral graditi na jasnih, vnaprej dogovorjenih in splošno sprejetih prioritetah ter prostovoljni vključenosti zainteresiranih s podporo vladnih institucij. Za zagotavljanje skladnosti politik na medministrski ravni bomo morali na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja vključiti dodatna varovala za spoštovanje razvojnih ciljev prednostnih geografskih področij in držav. Sprotno spremljanje učinkov, vrednotenje doseženega in poročanje zahtevajo višjo stopnjo operacionalizacije na strani načrtovalcev in upravljalcev uradne razvojne pomoči,” je povedal Albin Keuc, SLOGA. “Nenazadnje bo spremljanje izvajanja ukrepov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja podlaga za kakovostno poročanje o slovenskih prizadevanjih za globalne cilje trajnostnega razvoja.”

Gradivi z usposabljanja:
Policy Coherence for Sustainable Development, Ernesto Soria Morales, OECD

 – Implementing and tracking progress on PCSD, Carina Lindberg, OECD