Varuh človekovih pravic Republike Slovenije Peter Svetina je objavil  jubilejno, petindvajseto Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2019.

Institucija je v letu 2019 obravnavala 4600 zadev in med 2957 pobudami, ki so jih nanjo naslovile prebivalke in prebivalci Slovenije, ugotovila 305 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s strani 48 različnih državnih organov.

V letu 2019 je bilo znova največ kršitev načela dobrega upravljanja, neupravičeno se je zavlačevalo postopke, kršile so se pravice otrok. Da bi v postopkih okrepili glas otrok, je bil zagovornik v letu 2019 postavljen 65 otrokom, skupaj pa je bilo opravljenih 591 srečanj zagovornikov z otroki. Varuh tudi ugotavlja, da je v Sloveniji na številnih področjih še vedno prisotna tudi diskriminacija invalidov. Opozarja tudi na pomen spoštovanja druge generacije pravic, t. j. ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ter tretje generacije, torej solidarnostnih in kolektivnih pravic, kamor sodita tudi pravica do razvoja in pravica do zdravega življenjskega okolja, poudarja pa tudi pomen spoštovanja državljanskih in političnih pravic.

Institucija Varuha človekovih pravic je še posebno pozornost lani namenila tudi ranljivim skupinam, lani pa je pričel delovati tudi Center za človekove pravice, ki je namenjen promociji in izobraževanju o človekovih pravicah.

V okviru Državnega preventivnega mehanizma je Varuh lani obiskal 63 institucij, med njimi 27 policijskih postaj in centrov za pridržanje, 19 domov starejših in 7 zavodov za prestajanje kazni zapora in Prevzgojni zavod Radeče. Tem institucijam smo podali 408 priporočil.

Poročilo je na voljo tudi v naši spletni knjižnici.

Translate »