Na sestanku, ki je potekal 12. januarja 2024 v prostorih MZEZ, so bili prisotni za Platformo SLOGA: Max Zimani, Živa Kavka Gobbo, Marjan Huč in za MZEZ: Edvin Skrt, Lea Stančič, Nataša Vodušek, Mateja Urbanija, Eva Nastav, Sonja Kreslin.

Generalni direktor Edvin Skrt je v uvodu izpostavil pomen samoocene OECD DAC Peer Review ter njen vpliv na MZEZ in Vlado. Poudaril je sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju globalnega učenja, mednarodnih partnerstev in humanitarne pomoči.

Predstavniki Platforme SLOGA so v nadaljevanju predstavili načrtovane aktivnosti in poglede platforme SLOGA ter njenih članic. Dogovorili so se, da bo SLOGA organizirala letna srečanja NVO izvajalcev projektov MZEZ, kateremu se bodo pridružili tudi predstavniki MZEZ. Prvo takšno srečanje bo v juniju 2024.

SLOGA bo v povezavi z razpisom za sofinanciranje EU projektov za MZEZ pripravila utemeljitev možnosti razširitve razpisa na dodatne, za razvojne NVO smiselne, EU programe.

V zvezi z zasebnim sektorjem je generalni direktor poudaril, da je nemogoče izvajati aktivnosti na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči brez sodelovanja zasebnega sektorja. Zato je potrebno narediti korake naprej in v čim večji meri vključevati nove akterje, da se bo lahko povečala tudi Official development assistance (ODA). Vključitev zasebnega sektorja bo ostala kot točkovani element v razpisih, vendar se preučuje možnost zmanjšanja točk, ki jih organizacije pridobijo na razpisu za tovrstno sodelovanje.

V prihodnje bo poseben poudarek tudi na komuniciranju z javnostjo, s ciljem dviga podpore za mednarodna partnerstva.

Dne 31. januarja 2024 bodo predstavniki OECD DAC imeli sestanek z NVO v Sloveniji. Za slednje je ključnega pomena temeljita priprava, zlasti glede sporočil NVO, ki bi bila smiselna za slovenski politični prostor. Končno poročilo, ki ga bodo pripravili predstavniki OECD DAC, bo predvidoma predstavljeno v Državnem zboru RS in na naslednjih SRD v jeseni 2024. V zvezi s tem bo SLOGA članicam v kratkem poslali vabilo za pripravljalni sestanek s prošnjo za čim večjo udeležbo.

Glede Policy Coherence for Sustainable Development (PCSD) se MZEZ zanaša na študijo izvedljivosti, ki jo pripravljajo na Fakultuti za družbene vede, ki bo služila kot vodilo za nadaljnje korake. MZEZ trenutno sodeluje z Vladno Stalno koordinacijsko skupino, katero v tej fazi ozavešča o področju. PCSD ostaja za MZEZ prioriteta.

MZEZ je trenutno v procesu potrjevanja na novo zastavljenega Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje, ki naj bi se prvič sestal v prvi polovici 2024. Glede možnosti podpore oz. vključevanja slovenskih NVO v proces vplivanja na stališča Slovenije kot nestalne članice VS so na MZEZ mnenja, da morda lahko ravno Strokovni svet nudi NVO-jem to možnost. V zvezi s tem bo članice Platforme SLOGA pred sestanki sveta kontaktiral Max Zimani, kot predstavnik platforme SLOGA, vabljenega na seje Strokovnega sveta pri MZEZ. Hkrati MZEZ vse zainteresirane poziva, da si podrobno ogledajo program predsedovanja in podajo konkretne predloge.

Glede palestinskega vprašanja, ki ga je v imenu članic postavila SLOGA, je generalni direktor povedal, da za to vprašanje niso pristojni.

Na MZEZ v prihodnjih tednih načrtujejo objavo razpisa za naslednje sklope:

  • področje podsaharske Afrike,
  • področje strateškega partnerstva za humanitarno pomoč,
  • področje humanitarne pomoči za Palestino.

Pred objavo razpisa bo organizirana delavnica za podrobnejšo predstavitev, nato pa še dodatna delavnica za finančno poročanje.

Translate »