Na Slovenski filantropiji so pripravili informacije o zavarovanjih, ki so na voljo, kdaj so zavarovanja prostovoljcev nujna, kdaj priporočljiva in kako stvari potekajo v praksi.

Ko govorimo o zavarovanjih moramo najprej ločiti različna zavarovanja:

–          nezgodno zavarovanje,

–          zavarovanje odgovornosti,

–          zavarovanje po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in

–          zavarovanje po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Iz naslova prostovoljstva ni mogoče urediti osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

NEZGODNO ZAVAROVANJE
Nezgodno zavarovanje je edino, ki je opredeljeno v Zakonu o prostovoljstvu. Zakon navaja: »Prostovoljska organizacija mora nezgodno zavarovati prostovoljca za čas opravljanja prostovoljskega dela, če se prostovoljsko delo opravlja v pogojih, ki pomenijo nevarnost za zdravje ali življenje prostovoljca, ali če je tako dogovorjeno z dogovorom o prostovoljskem delu.«. Pri tem je potrebno imeti zdrav razum, da določimo kaj je nevarno delo, saj tovrstnega seznama ni. Standarde postavljajo sodne prakse, ki pa jih na srečo še ni.

V praksi priporočamo nezgodno zavarovanje vedno, kadar so prostovoljci tudi vozniki, opravljajo prostovoljsko delo izven prostorov organizacije, obiskujejo uporabnika na domu, opravljajo dela na višini, vodijo tabore ali izmenjave, delajo v tujini …

Z nezgodnim zavarovanjem prostovoljci pridobijo odškodnino v primeru smrti, invalidnosti, bolniških dni, odvisno od sklenjene police. Nezgodna zavarovanja se sklepajo pri komercialnih zavarovalnicah.

Za članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij so sklenili tudi splošno krovno pogodbo, ki jo lahko koristite tudi vi, znesek mesečne premije na prostovoljca znaša od 0,14 do 1,07 EUR na prostovoljca na mesec. Več o tem TUKAJ.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Zavarovanje splošne odgovornosti krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb (telesnih poškodb, okvar zdravja ali smrti) in škodo na stvareh (uničenje, poškodbo ali krajo), ki bi jo naredili vaši prostovoljci. Organizacije niso dolžne skleniti tovrstnega zavarovanja, a se v nekaterih primerih (letovanja, tabori, mednarodne izmenjave, delo z otroci…) odločajo prostovoljno pri komercialnih zavarovalnicah. S tem se ne boste izognili tožbam in zahtevkom, a zavarovalnica vam bo pomagala pri reševanju teh nevšečnosti. Zavarovanje lahko sklenete za eno leto, velikokrat pa se organizacije odločijo za krajše časovno obdobje. Priporočamo ga tudi v primeru, ko prostovoljci opravljajo prevoze.

PLAČILO PRISPEVKA PO ZAKONU O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 17. členu delu določa, da mora organizacija za vsakega prostovoljca plačevati zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Mesečni prispevek v tem letu znaša 4,62 EUR mesečno, plačuje pa se ga z obrazcem M12 za mesece, ko je prostovoljec aktiven. Zavarovani prostovoljec lahko v primeru nesreče med prostovoljskim delom koristi ugodnosti, kot bi se delovna nesreča zgodila na delovnem mestu (100 % bolniška, poklicna rehabilitacija). Kljub temu, da zakon velja od leta 1992, te določbe nikoli niso zares zaživele in večina prostovoljskih organizacij tega prispevka ne plačuje. Na Slovenski filantropiji že dlje časa pozivamo državo k racionalni ureditvi tega področja.

PLAČILO PRISPEVKA PO ZAKONU O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
Za nekatera prostovoljska dela (npr. na področju civilne zaščite, športa, mladinska letovanja, delovne akcije) je potrebno prostovoljce zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Zakonska osnova se nahaja v 28. Členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (posebni primeri zavarovanja za primere organiziranih aktivnosti). Plačuje se mesečni znesek, ki znaša 3,22 EUR. Prostovoljci po tem zavarovanju v primeru invalidnosti pridobijo ugodnosti kot bi bila nesreča pri delu (drugi količnik izračuna invalidske pokojnine). Glede praktičnega izvajanja pa velja zelo podobna situacija kot pri plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje.