Predlogi dopolnitev in sprememb Resolucije o MRS do 2030 – prispevek platforme SLOGA

Platforma SLOGA je pripravila predlog dopolnitev in sprememb Resolucije o MRS do 2030 v obliki prispevka, ki smo ga obllikovali v sodelovanju zainteresiranih nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij.

Predlog dopolnitev in sprememb smo oblikovali z uporabo osnutka Resolucije o MRS do leta 2030, ki je bil objavljen 23. 9. 2016 na spletni strani MZZ ob začetku javne razprave o osnutku, ki je trajala do 24. 10. 2016.

Za lažjo uporabo in razvidnost predlogov sprememb in dopolnitev smo dokument oblikovali v obliki tabele, kjer je v levem stolpcu besedilo osnutka resolucije, v desnem stolpcu pa so naši predlogi ob posamičnem odstavku ali alineji osnutka. V večini primerov smo oblikovali še čistopis predlagane spremembe ali dopolnitve.

Predlagane spremembe smo že posredovali Ministrvu za zunanje zadeve in Strokovnemu svetu za mednarodno razvojno sodelovanje.