Slovenska filantropija razpisuje postopek izbora treh (3) predstavnikov/predstavnic prostovoljskih organizacij v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in njihovih namestnikov. Rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev 31. 1. 2019.

Pozor! Ta postopek izbora poteka vzporedno s postopkom izbora 7 predstavnikov nevladnih organizacij v Svet, ki ga izvaja CNVOS. Prostovoljska organizacija se lahko kot upravičenec prijavi v obeh postopkih izbora, a lahko svojega kandidata za člana sveta predlaga samo v enem postopku (torej ga predlaga bodisi v tem postopku bodisi v postopku, ki ga izvaja CNVOS).  Prostovoljska organizacija tudi ne more predlagati različnih kandidatov v obeh postopkih. Ravno tako ne more biti ista oseba predlagana kot kandidat v obeh postopkih s strani različnih organizacij.

Slovenska filantropija je z Ministrstva za javno upravo prejela poziv k imenovanju treh predstavnikov prostovoljskih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Predstavnike in njihove namestnike se imenuje za obdobje štirih let, z enkratno možnostjo ponovnega imenovanja. Naloge Sveta so opredeljene v Sklepu o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

 Zaželeno je, da predstavniki prostovoljskih organizacij dobro poznajo področja delovanja prostovoljskih organizacij, razvojne dokumente, ki vplivajo na položaj prostovoljskih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bodo postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij v Svet vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.

Prostovoljska organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata. Iz predstavitve naj bodo razvidne njegove reference s področja poznavanja delovanja prostovoljskih organizacij, razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj prostovoljskih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika prostovoljske organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana ali
  • po elektronski pošti na: slovenska@filantropija.org

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 31. 1. 2019 do polnoči.

Več informacij o postopku na spletni strani Slovenske filantropije.

Translate »