Novo AidWatch poročilo in slovensko razvojno sodelovanje v letu 2013

Platforma Sloga je pripravila kratek pregled mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije v letu 2013, v katerem ugotavlja, da slovenska razvojna pomoč od leta 2010 stagnira. Slovenija je leta 2013 za uradno razvojno pomoč namenila 45 477 657 € oziroma 0,13 % BND-ja. Od tega je za bilateralno razvojno pomoč – pomoč, ki poteka neposredno med Slovenijo in drugo državo prejemnico in na katero ima neposreden vpliv – namenila 15 548 752 € (33,5 % pomoči), za multilateralno pomoč, ki poteka preko mednarodnih multilateralnih organizacij, pa 31 473 487 € (66,5 %). Delež bilateralne razvojne pomoči je tako nižji kot v večini uveljavljenih držav donatoric razvojne pomoči.

Kot odgovorna članica mednarodne skupnosti se je Slovenija zavezala, da bo za mednarodno razvojno sodelovanje in pomoč do leta 2015 namenila 0,33 BND-ja. Prav tako se je zavezala, da bo razvojno sodelovanje izvajala v skladu z mednarodno sprejetimi načeli razvojne učinkovitosti ter tako prispevala k zmanjševanju globalne revščine in neenakosti ter k višji ravni uresničevanja človekovih pravic v t. i. državah v razvoju. Glede na projekcije bo količina slovenske razvojne pomoči v letu 2014 ostala na enaki ravni (0,13 % BND), leta 2015 pa naj bi se povečala zgolj za odstotek (0,14 % BND). Projekcije tako jasno kažejo, da Slovenija ne bo izpolnila svojih mednarodnih zavez (tj., da bo slovenska razvojna pomoč predstavljala 0,33 % BND-ja leta 2015).

Mednarodno razvojno sodelovanje in uradna razvojna pomoč predstavljata odraz naše solidarnosti z državami v slabšem razvojnem položaju ter del naše odgovornosti za soustvarjanje pravičnejšega in enakopravnejšega sveta. Med ključnimi priporočili Vladi Republike Slovenije so povečanje dvostranske uradne razvojne pomoči, ki se bo osredotočala na zmanjšanje revščine in izboljšanje ravni uresničevanja človekovih pravic, boljše usklajevanje znotraj sektorja in med sektorji, naslavljanje vloge zasebnega sektorja v razvoju, prizadevanje za reformo razvojne pomoči ter celovitost novih strateških dokumentov.

Celotno poročilo lahko preberete tukaj.