Forum za enakopraven razvoj – FER začenja v Ugandi še en projekt, katerega rdeča nit je voda. V projektu znova sodelujejo s partnersko organizacijo HOCW – Hope of Children and Women Victims of Violence in slovenskim podjetjem Limnos, ki bo nudilo svojo strokovno podporo in sofinanciranje v naravi.

Strma rast prebivalstva, hitra urbanizacija in podnebne spremembe so glavni vzroki za naraščajočo potrebo po vodi v Ugandi, tako za pitje kot namakanje in higieno. Za doseganje nacionalne strategije Uganda’s Vision 2040 bo potrebno trikratno povečanje dostopa do vode, ki ne bo dosegljivo brez učinkovitega upravljanja okolja in voda.

Potreba po čisti vodi se je zaradi covida-19 še povečala, kot tudi vprašanja glede enakopravnosti dostopa, ki se je za ženske v času krize še poslabšal. Zaradi pandemične karantene je 51 % revnega urbanega prebivalstva imela omejen dostop do vode, med njimi so tudi urbani begunci v Ndejje. Ti niso vključeni v nacionalne ali mednarodne programe pomoči, zato so že pred pandemijo sodili med najbolj ranljive člane družbe.

Trajnostna rešitev za okoliš Ndejje

Zaradi omejenosti vode je zelo pomembno učinkovito upravljanje okolja in voda z rešitvami, ki slonijo na okolju prijaznih temeljih. Med te sodijo tudi zelene sonaravne rešitve, ki obnavljajo okolje ter dopolnjujejo in razbremenjujejo obstoječo vodno infrastrukturo. Projekt zagotavlja okoljsko, gospodarsko, družbeno in medgeneracijsko trajnost ter enakost med spoloma, saj celovito naslavlja problematiko begunskega in lokalnega prebivalstva v okolišu Ndejje v Ugandi ter nadgrajuje dosedanje projekte.

Cilj projekta je zagotoviti trajnostno rabo voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih in drugih okoljskih virov ter tako, upoštevajoč vidik spola, ustvariti pogoje za dostojno življenje 400 ranljivim družinam in širši lokalni skupnosti v Ndejje.

S projektom Z vodo do dostojnega življenja bo

  • zagotovljen dostop do pitne vode 400 gospodinjstvom oziroma 2600 osebam, trem šolam in 700 otrokom ter dvema zdravstvenima centra oziroma 500 pacientom,
  • povečana prehranska varnost 300 gospodinjstev,
  • zagotovljena sanitarna ureditev za vključena gospodinjstva, šole in zdravstvene centre kot preventiva proti covidu-19 in drugim boleznim,
  • vzpostavljeni pogoji za socialno podjetništvo v sklopu krožnega gospodarstva ter
  • povečana socialna in ekonomska opolnomočenost prebivalstva v kontekstu trajnostnega upravljanja z vodami in trajnostnega razvoja

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

Translate »