Eurostat, statistični urad Evropske unije, je objavil publikacijo “Trajnostni razvoj v Evropski uniji – poročilo o spremljanju napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v okviru EU, izdaja 2023”, ki vsebuje statistični pregled napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (SDG) v EU.

Poročilo kaže, da je EU v zadnjih petih letih napredovala pri doseganju večine ciljev v skladu s prednostnimi nalogami Komisije na ključnih političnih področjih, kot so evropski zeleni dogovor, osmi okoljski akcijski program in akcijski načrt evropskega stebra socialnih pravic. Podatki kažejo, da je EU močno napredovala pri doseganju številnih socialno-ekonomskih ciljev, medtem ko se na okoljskem področju pričakuje večji napredek, saj države članice izvajajo ambiciozne cilje evropskega zelenega dogovora. V poročilu je bil prvič analiziran kratkoročni vpliv sedanjih kriz na cilje trajnostnega razvoja. To vključuje energetsko krizo v okviru ruske vojne proti Ukrajini in posledice pandemije. Poročilo vsebuje tudi poglavje z izboljšano analizo učinkov prelivanja potrošnje EU na preostali svet.

Ozadje

Cilji trajnostnega razvoja so že dolgo v središču oblikovanja evropske politike trdno zasidrani v evropskih pogodbah in vključeni v ključne projekte, sektorske politike in pobude Komisije von der Leyen. Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih Združeni narodi (ZN) sprejeli septembra 2015, so dali nov zagon svetovnim prizadevanjem za doseganje trajnostnega razvoja. EU se je v celoti zavezala k uresničevanju Agende 2030 in njenemu izvajanju, kot je opisano v dokumentu “Evropski zeleni dogovor” in delovnem dokumentu služb “Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja ZN – celovit pristop”.

Današnja objava je sedma v nizu letnih spremljanj, ki jih je Eurostat začel izvajati leta 2017. Temelji na naboru kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja EU, ki je bil razvit za spremljanje napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v okviru EU. Namen poročila o spremljanju ciljev trajnostnega razvoja je predstaviti objektivno oceno o napredovanju EU pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Gibanja kazalnikov so ocenjena na podlagi njihove povprečne letne stopnje rasti v zadnjih petih letih. Za 22 kazalnikov s kvantitativnimi cilji EU je ocenjen napredek pri doseganju teh ciljev. Ti cilji obstajajo predvsem na področjih podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti, evropskega stebra socialnih pravic, porabe energije in izobraževanja. Vsi drugi kazalniki so ocenjeni glede na smer in hitrost sprememb.

Pripravila: NT

Translate »