CONCORD, Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj, je 19. septembra 2018, objavilo poročilo “Preoblikovanje življenj – akcijski načrt EU za enakost med spoloma II – Od izvajanja do učinka“. CONCORD je poročilo objavil leto dni po izvedenem vmesnem poročilu o napredku pri izvajanju GAP II. To je že takrat pokazalo, da so ključni izzivi še zmeraj aktualni.

Poročilo temelji na raziskavi izvajanja Akcijskega načrta EU za enakost spolov v razvoju 2016-2020 (GAP II) kot pomembnega prispevka k človekovim pravicam žensk in deklic ter doseganju trajnostnega razvoja po vsem svetu na primeru Ruande, Vietnama in Gane. Poročilo vsebuje priporočila, kako priti do učinkovitejšega izvajanja akcijskega načrta

CONCORD-ovo poročilo prinaša naslednja ključna sporočila in ugotovitve:

 • Prinaša dokaze o dejavnikih, ki omogočajo pozitiven učinek izvajanja GAP II na srednji in dolgi rok.
 • V vseh treh državah, v Ruandi, Vietnamu in Gani obstajata zavedanje in politična zaveza enakosti spolov ter opolnomočenja žensk. V naslednji fazi bo potrebno zagotoviti izvajanje in prevajanje politik ter politično voljo v prakso.
 • Učinki izvajanja na različne skupine prebivalstva se razlikujejo. Prebivalci podeželja, manjšinsko prebivalstvo in invalidi so po navadi zapostavljeni.
 • Kadar se cilji GAP II ujemajo s cilji drugih donatorjev in cilji trajnostnega razvoja, se strateška prizadevanja za doseganje teh ciljev vzajemno krepijo.
 • Vsi akterji spodbujajo predstavništva EU, da povečajo svojo vodilno vlogo kot vzvod za okrepljeno koordinacijo na področju enakosti spolov.
 • V vseh treh državah je treba povečati znanje in zavezanost v sektorjih ter med tistimi, ki so odgovorni za načrtovanje programov, zlasti na prednostnih področjih, kamor so preko podpore proračunu vladi namenjene velike vsote denarja.
 • Enakost spolov je treba vključiti v vse sektorje, tudi ne-socialne, kot so trgovina, energetika, kmetijstvo in migracij na način, da se preseže stopnjo odkljuknice.
 • EU mora spodbujati vključevanje civilnodružbenih organizacij na vseh ravneh, da bo GAP II dosegel svoj cilj preoblikovanja življenja žensk in deklet.

V Gani:

 • Širše zunanje okolje je relativno ugodno.
 • Izvajanje ostaja zaskrbljujoče.
 • Prizadevanja različnih akterjev se vzajemno krepijo.
 • Težko vzpostavimo vzročno povezavo med GAP II in pozitivnimi spremembami.
 • Dejavnosti organizacij civilne družbe prinašajo spremembe, vendar se to ne odraža v procesu GAP II.

V Vietnamu:

 • Širše zunanje okolje je relativno ugodno.
 • Izvajanje ostaja šibko.
 • Pomembne razlike med regijami, etničnimi skupinami in družbenimi razredi.
 • Upadanje uradne razvojne pomoči in naraščajoča vloga netradicionalnih donatorjev predstavljata izziv za vzdržnost projektov in programov za enakost spolov.
 • Delegacija EU kaže znake dobre prakse pri izvajanju GAP II.

V Ruandi:

 • Široko zunanje okolje je izjemno koristno: vsi sektorji morajo vključiti vidik spola v proračun.
 • Zakoni in politika o spolu so obsežni.
 • Izvajanje ostaja izziv in neenakosti se nadaljujejo.
 • Sodelovanje z organizacijami civilne družbe na teme GAP II je omejeno.