Več kot 70 evropskih civilnodružbenih organizacij s področja razvojnega sodelovanja, okolja, človekovih pravic in solidarnosti bo danes popoldan v Bruslju predstavilo vseevropsko zvezo SDG Watch Europe, da podprejo odgovorno ter učinkovito izvajanje dogovora o globalnih ciljih. Zvezi se je pridružila tudi SLOGA, nacionalna platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Lani so se Evropska unija, Slovenija in vse države članice Organizacije združenih narodov zavezale izpolniti cilje Agende 2030 za trajnostni razvoj, kar pomeni močno preoblikovanje obstoječih politik ter praks. Agenda 2030 za trajnostni razvoj cilja na to, da bodo odločitve vlad oblikovale trajnosten, vključujoč in pravičen svet za vse do leta 2030. Cilji trajnostnega razvoja temeljijo na spoznanju, da so okoljski, socialni, podnebni izzivi – revščina, lakota, neenakosti, izčrpavanja naravnih virov, korupcija, konflikti – tako medsebojno povezani in odvisni, da jih je mogoče rešiti samo skupaj in hkrati. Cilji trajnostnega razvoja so po svoji naravi univerzalni in veljajo za vse države ter zahtevajo čezsektorsko sodelovanje vseh deležnikov v in med državami.

Tako Evropska unija kot Slovenija imata pomembno vlogo pri uresničevanju Agende 2030 za trajnostni razvoj. Zato bo SDG Watch Europe kot zveza civilnodružbenih organizacij aktivno delovala kot skupina pritiska na EU in njene članice, da bodo držale besedo in izpolnile zaveze za boljšo prihodnost.

Evropska unija se danes sooča z veliko izzivi, od migracij in podnebnih sprememb. “Gasilske” akcije ne zadostujejo. Evropska unija in tudi Slovenija morata oblikovati močno ter skladno strategijo s konkretnim izvedbenim načrtom za izpolnitev ciljev trajnostnega razvoja. Soočiti se moramo s ključnimi vzroki izzivov in ne samo z njihovimi posledicami.

SLOGA, nacionalna platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč se zato pridružuje pozivu SDG Watch Europe, da morajo biti civilnodružbene organizacije aktivno vključene kot partnerice pri načrtovanju, izvajanju ter spremljanju ukrepov za izpolnitev ciljev trajnostnega razvoja. Civilnodružbene organizacije smo nosilci izkušenj, znanj in veščin, neizogibnih za uspešno ter učinkovito delo.

Na platformi SLOGA smo identificirali tudi jasno potrebo po usklajevalnem mehanizmu na nacionalni ravni za spremljanje in vrednotenje izvajanja ukrepov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Od tod tudi izvira naša pobuda vsem akterjem na tem področju, da ustanovimo nacionalni civilnodružbeni mehanizem.

“Za večino ciljev so postavljeni jasni kazalniki, od držav se pričakuje, da pripravijo nacionalne implementacijske programe, civilnodružbene organizacije ps se pripravljamo na spremljanje in vrednotenje doseženega. Po našem mnenju gre za generacijski projekt in skupno odgovornost,” je povedal Albin Keuc, direktor platforme SLOGA.

SLOGA tako v torek, 18. oktobra 2016 v sklopu dogodkov z naslovom 101 razvojna noč, organizira srečanje zainteresiranih organizacij, platform in združenj, ki vsebinsko pokrivajo katerega od 169 podciljev Agende 2030. Srečanje bo ob 10.00 v prostorih Slogine Sejalnice na Metelkovi 6, 1000 Ljubljana, II. nadstropje.

Z namenom ozaveščanja javnosti o ciljih trajnostnega razvoja in spremljanja njhovega izvajanja je platforma pripravila tudi spletno stran www.globalni-cilji.si in stran na Facebooku (www.facebook.com/GlobalniCilji).

Skupaj lahko prispevamo k pravičnemu, vključujočemu, odprtemu in trajnostnemu razvoju vsakogar, povsod do leta 2030.

Dodatne informacije:
Patricija Virtič, 031 410 550, patricija.virtic@sloga-platform.org
Albin Keuc, 041 749 468, albin.keuc@sloga-platform.org