Vlada je 2. marca 2017 izdala Odlok o ustanovitvi Urada za oskrbo in integracijo migrantov. Urad se ustanavlja kot vladna služba, ki jo vodi direktor. Ustanovitev urada je potrebna, ker so bile z novelo Zakona o tujcih, ki je začela veljati 4. 2. 2017, na Urad, pristojen za oskrbo migrantov, prenesene določene naloge, povezane s pravicami tujcev, ki jim je v Sloveniji dovoljeno zadrževanje, razseljenih oseb, oseb z začasno zaščito, prosilcev za mednarodno zaščito in oseb z mednarodno zaščito.

Osrednja naloga Urada je skrb za oskrbo migrantov in integracijo določenih skupin migrantov in zajema vse vidike vključevanja migrantov v družbo Republike Slovenije, od nastanitve, zdravstvene oskrbe, vključevanja v izobraževalne in delovne procese.

Pomembnejša naloga organa je tudi organiziranje in upravljanje kapacitet (azilni domovi, integracijske hiše in nastanitveni centri) za nastanitev in oskrbo oseb, ki jim je v skladu z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO) priznana začasna zaščita, razseljenih oseb in tujcev, ki jim je v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o tujcih dovoljeno zadrževanje ter prosilcev za mednarodno zaščito oziroma oseb s priznano mednarodno zaščito, v skladu z veljavnim Zakonom o mednarodni zaščiti.

Urad bo med drugim skrbel tudi, da se bodo pri organiziranju nastanitve in sami nastanitvi upoštevali položaj in posebne potrebe ranljivih oseb, kot so mladoletniki, mladoletniki brez spremstva, starejši, nosečnice, žrtve trgovine z ljudmi, kot tudi drugi na ravni EU dogovorjeni standardi nastanitve teh oseb.

Ob tem je treba posebej opozoriti na potrebo po sistemski obravnavi mladoletnikov brez spremstva, ki lahko imajo na ozemlju Republike Slovenije katerikoli tujski status, na kar že vrsto let opozarjajo tako nevladne organizacije, kakor tudi Varuh človekovih pravic. Z ustanovitvijo Urada se vzpostavlja sistemska obravnava te kategorije tujcev, vključno z zagotavljanjem posebne nege, skrbi 24 ur dnevno in bi pomenila izpolnitev EU standardov, s tem pa delovanje v največjo korist mladoletnikov brez spremstva.

Nastanjenim osebam Urad zagotavlja informacije v zvezi s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz njihovega statusa ter zagotavlja tudi pomoč pri uveljavljanju teh pravic, ki jih imajo nastanjene osebe in pri tem sodeluje s pristojnimi resornimi ministrstvi.

Urad opravlja koordinacijo nalog, povezanih z nastanitvijo in oskrbo nastanjenih oseb, kot npr. organiziranje prevozov in drugih storitev, ki izhajajo iz potreb nastanjenih oseb ter ostalo delo in naloge drugih organov, nevladnih, medvladnih (IOM) in mednarodnih (UNHCR) ter drugih organizacij v nastanitvenih kapacitetah.

Urad v okviru svojih pristojnosti spremlja priseljensko in begunsko problematiko, daje pobude in predloge glede organiziranja nastanitve in oskrbe ter zagotavlja finančno, organizacijsko, kadrovsko in administrativno-tehnično delovanje urada.

Pristojnost za odločanje o različnih statusih migrantov ostaja nespremenjena, torej v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve oziroma v primeru oseb, s statusom začasne zaščite, v pristojnosti upravnih enot.

Skupaj je na Uradu načrtovanih 34 delovnih mest (za nedoločen in določen čas), vključno z direktorjem Urada, pri čemer bo večina delovnih mest zapolnjenih s premestitvami iz drugih organov.

Prostore za delo Urada bo zagotovilo Ministrstvo za notranje zadeve, in sicer v Azilnem domu v Ljubljani.

Predvideno je, da Urad prevzame naloge, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore s področja oskrbe migrantov in integracije s 1. 6. 2017. Do začetka delovanja urada naloge na področju oskrbe migrantov izvršuje Ministrstvo za notranje zadeve.

Ocenjeni skupni finančni načrt urada za leto 2017 tako znaša 4.315.768,47 EUR, ocenjeno za obdobje od začetka delovanja urada (1. 6. 2017).

Translate »