Rights, Equality and Citizenship Programme: Action grants to support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju nediskriminacije (rasne in etnične manjšine, invalidi, starejši, mladi, verske manjšine ter LGBTI osebe) in integracije Romov.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 150 000 do 500 000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe iz držav upravičenk v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Specifični pogoji sodelovanja in zahteve glede partnerstva so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Več o razpisu