Pregled izvajanja okoljske politike v EU

Evropska komisija je predstavila pregled izvajanja okoljske politike v EU. Ta je pokazal, da je preprečevanje nastajanja odpadkov še vedno pomemben izziv za vse države članice, medtem ko jih šest ni uspelo omejiti odlaganja biorazgradljivih komunalnih odpadkov na odlagališčih. Ob doslednem izvajanju politike EU o odpadkih bi lahko do leta 2020 ustvarili dodatnih 400.000 delovnih mest.

Kljub številnim lokalnim zgodbam o uspehu na področju narave in biotske raznovrstnosti je treba izvajanje naravovarstvene zakonodaje EU pospešiti, kot je potrdilo preverjanje ustreznosti direktiv o pticah in habitatih s strani EU.

V 23 od 28 držav članic se standardi kakovosti zraka še vedno ne upoštevajo, in sicer skupno v več kot 130 mestih po vsej Evropi. Glavni vzrok za težave s kakovostjo zraka je promet.

Okrepiti bi bilo treba tudi ukrepe za zmanjšanje okoljskega hrupa, ki je drugi najpomembnejši okoljski vzrok slabega zdravja.

Na področju kakovosti vode in gospodarjenja z vodami ima večina držav članic težave z doseganjem popolne skladnosti v zvezi z zbiranjem in čiščenjem komunalne odpadne vode, proti 13 pa je EU začela postopek pred sodiščem. Koncentracije nitratov in ravni evtrofikacije ostajajo resen problem v skoraj vseh državah članicah.

Med vzroki za pomanjkljivo izvajanje, ki so skupni več državam članicam, so neučinkovito usklajevanje med upravnimi ravnmi, nezadostne zmogljivosti ter pomanjkljivo znanje in podatki.

Komisija med glavnimi izzivi Slovenije navaja racionalizacijo pravnega okvira v zvezi z načrtovanjem in okoljskimi presojami, ohranjanje obsežnega omrežja Natura 2000 z vključevanjem gospodarskih in naravnih vprašanj v načrtovanje in sistem presoje o stanju okolja ter dajanje prednosti naložbam v zvezi z odpadno vodo. Med priložnostmi navaja nadaljnje napredovanje pri ravnanju z odpadki, pospeševanje prehoda na krožno gospodarstvo ter širjenje znanja in ustvarjanja priložnosti v zvezi s krožnim gospodarstvom med malimi in srednje velikimi podjetji. Slovenija je najboljša država EU-13 pri recikliranju občinskih odpadkov z najsodobnejšim centrom za regijsko ravnanje z odpadki v Ljubljani.

Sprejeti sveženj vsebuje 28 poročil za posamezne države, v katerih so orisane nacionalne strategije, priložnosti in pomanjkljivosti, sporočilo, v katerem so povzeti politični sklepi iz poročil za posamezne države in proučeni skupni trendi na področjih, kot so kakovost zraka, ravnanje z odpadki, krožno gospodarstvo, kakovost vode ter varstvo narave in biotske raznovrstnosti, ter priporočila za izboljšave, naslovljena na vse države članice.

Celotno sporočilo