Evropska komisija je objavila drugo poročilo o stanju energetske unije. Evropa je glede emisij toplogrednih plinov, energijske učinkovitosti in energije iz obnovljivih virov na poti, da doseže svoje cilje za leto 2020.

EU kot celota je še naprej dosegala napredek pri uresničevanju ciljev energetske unije, zlasti energijskih in podnebnih ciljev za leto 2020 (MEMO/17/162 in MEMO/17/163). Dosegla je že svoj cilj glede končne porabe energije za leto 2020. Enako velja za emisije toplogrednih plinov: leta 2015 je bilo emisij toplogrednih plinov za 22 % manj glede na raven iz leta 1990. EU je poleg tega na dobri poti na področju obnovljivih virov energije, kjer je – glede na podatke iz leta 2014 – delež obnovljivih virov dosegel 16 % končne bruto porabe energije. Naslednji pomemben trend je, da EU še naprej uspešno razdružuje gospodarsko rast in emisije toplogrednih plinov. Med letoma 1990 in 2015 se je skupni bruto domači proizvod EU (BDP) povečal za 50 %, medtem ko so se skupne emisije toplogrednih plinov zmanjšale za 22 %. Po sklenitvi Pariškega sporazuma decembra 2015 je hitra ratifikacija s strani EU omogočila začetek veljavnosti prvega univerzalnega, pravno zavezujočega globalnega podnebnega sporazuma 4. novembra 2016.

V hitro spreminjajočih se geopolitičnih razmerah je uspešna energetska unija ključnega pomena za zaščito dolgoročnih gospodarskih interesov in blaginje Evrope in Evropejcev. EU je zato v zadnjih mesecih namenjala več poudarka energetski diplomaciji, zasnovani na krepitvi zanesljive oskrbe z energijo, povečanju izvoza nizkoogljičnih tehnoloških rešitev EU ter povečanju konkurenčnosti evropske industrije. Komisija je leta 2016 predstavila tudi evropsko strategijo nizkoemisijske mobilnosti z jasnim ciljem: do sredine stoletja bi morale biti emisije toplogrednih plinov v prometu najmanj 60 % nižje kot v letu 1990 in bi se morale približevati vrednosti nič, hkrati pa bi morale biti zadovoljene potrebe po mobilnosti ljudi in blaga ter globalni povezljivosti. Novembra lani je predstavila še sveženj Čista energija za vse Evropejce.

Evropska komisija je danes napovedala tudi novo turnejo po državah članicah EU, namenjeno energetski uniji, med katero namerava opraviti nadaljnje poglobljene analize politik držav EU ter spodbuditi izvajanje ukrepov za doseganje energetskih ciljev za leto 2020.

Celotno sporočilo